jaren van het mooiste ..Delftsch" afleverde. Al dadelijk treft ons een tweede bekende naam, wanneer Wouter in het huwelijk treedt met Christina Lambregts Cruyck. Uit hun huwelijk werden, behalve andere kinderen, twee toekomstige plateelbakkers geboren, Lambertus en Sa- muel, terwijl de dochter Judith trouwde met Adrianus Kocx. De jongste zoon Samuel van Eenhoorn, voor wiens rekening wel mee het fijnste blauwe „Delftsch" komt, het werk met de „trek" en het merk heeft ook een zoon Wouter, die hem echter niet opvolg de, want in 1686 koopt Adrianus Kocx de plateel bakkerij „de Grieksche A" van zijn schoonzuster, de weduwe van Samuel van Eenhoorn. Blijkens een reke ningpost van het Engelsche koningshuis van 1695 be treffende betaling van ruim 1350 gulden aan Adrianus Kocx2) te Delft voor „Dutch China", geleverd aan wijlen de Koningin, terwijl zich thans nog in Hampton Court groote vazen met het koningsmonogram van Willem III en het merk bevinden, was Adrianus Kocx de fabrikant van veel van het mooie blauw- beschilderde aardewerk, dat door Havard aan Ael- brecht de Keyser werd toegeschreven. Adriaan Kocx overleed in 1701 en Judith van Eenhoorn was weduwe geworden. Een zoon3) Pieter Adriaensz. Kocx, die koopman in Rotterdam was, vestigde zich als zijn op volger in Delft; hij stierf echter reeds in 1703. Aan hem en zijn weduwe, die jaren nadien „de Grieksche A" voortzette, meende Hudig het merk te mogen U De „trek" is de omtrekteekening, die met donkerblauwe tot zwarte verf, ook trek geheeten, werd aangebracht. Zie boven blz. 24. Van Mander spreekt bij het plateelschilderen van den Antwerpenaar Hans of Jan Floris van „trecken en schilderen". 2) „Adrianus Koekx of Delft" is een onjuiste schrijfwijze of lezing van den naam Kocx of Kockz in het document. 3) Hij betaalde bij zijn intrede in het Sint Lucasgilde te Delft als vreemd zijnde, maar was dan ook meerderjarig en reeds elders gevestigd. 69

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 74