aangewezen om voor bepaalde belangen op te komen, zien wij in 1684 de jongere generatie met Samuël van Eenhoorn, zoon van Wouter, en Lambertus Cleffius en Quirijn Kleynoven als vertegenwoordigers der geza menlijke meesters plateelbakkers en winkelhouders de ons reeds bekende opdracht krijgen den wederinvoer van hun producten in Engeland te bepleiten. Zij hadden uit negen voorgedragenen van dertig meesters de meeste stemmen gekregen1). En weer zijn het onderteekenaars, nu van de acte van 1693 nopens het gebruik dat zij hadden gemaakt van Engelsche aarde, waaruit wij de namen leeren ken nen te veel om ze alle op te noemen van de toen malige meesters plateelbakkers, waaruit wij er nog slechts een aantal willen aflezen als Paulus Durven, Jacob Cool, Van der Straten, Huybrecht Brouwer, Symon Mesch Jorisz., Lambert van Eenhoorn, Lieve van Dalen, Lovys Victor, Adriaen Cocx, Elisabeth Schoonhoven, Gerret Kam, Barbara Mesch e.a., allen „porceleyn-" en tegelbakkers te Delft. Onder hen zijn ook weer jongere leden uit plateelbakkersfamilies. Dit brengt ons als vanzelf tot de familierelaties. Als een voorbeeld uit vele kies ik tot uitgangspunt de familie Van Eenhoorn, de voornaamste eigenaars van de plateelbakkerij „de Grieksche A", van wie de boven reeds genoemde Wouter van Eenhoorn in 1664 bij een Haagschen notaris liet vastleggen, dat een van zijn voorouders een van de eerste vinders was geweest van de „gentiliteyt van het Nederlants porceleyn te backen". Het is deze plateelbakkerij die, naar wij thans met groote zekerheid kunnen aanwijzen, gedurende D Onder die negen zijn ook Willem Cleffius, Jacobus Pijn- acker, die zes stemmen, en Adriaen Pijnacker, die slechts één stem kreeg, voorts Simon Mesch, Alardus Kleynoven en J. Kool of Cool. De drie gekozenen hadden respectievelijk 21, 20 en 12 stemmen gekregen. Tot de onderteekenaars behoort ook de jeug dige Rochus Hoppesteyn, die pas in 1686 aan het hoofd van 't Jonge Moriaenshooft zal komen te staan en in 1684 nog onder zijn moeder werkzaam was. 68

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 73