Wij keeren dus nog een oogenblik terug tot de Meester- boeken en de acten die voor gezamenlijke actie werden opgemaakt om nu meer in het bijzonder op de namen der meesters te letten, waarbij wij ons om een keuze te doen weer hoofdzakelijk met den bloeitijd van het bedrijf bezig houden. Een vaste vertegenwoordiging in verhouding tot hun aantal hadden de plateelbakkers in het gildebestuur in zooverre dat sinds 1649, toen Aelbrecht de Keyser en Frans Paulusz. van Oosten er hun intrede deden, vrij wel altijd twee, een heel enkele keer drie van de zes hoofdlieden het plateelbakkers bedrijf beoefenden. Na de twee genoemde „hooftmans" of „hooftluyden" is het Gijsbrecht Kruyck, die in 1651 in het gildebestuur treedt, in 1654 gevolgd door Pieter Jeronimus van Kessel, terwijl naast hem in 1655 Dirck van Kessel, die eigenaar van verschillende plateelbak kerijen is geweest, zitting neemt en zoo verder1). Uit de notariëele acten kiezen wij er een, die ons de namen leert kennen van de meesters plateelbakkers, die ge lijktijdig in Delft werkzaam waren. Zoo onderteeken den in 1665 wel de meesten hunner, zoo niet allen, het bovenaangehaalde request betreffende een regeling bij den houtinkoop en de impost van het zout, waaruit wij de namen noemen van Gijsbregt Cruyck, Jacobus Wemmersz. Hoppesteyn, Wouter van Eenhoorn, Ael brecht Cornelisz de Keyser 2)Kiezend uit de documen ten, waarin de vakgenooten door hun collega's werden 1) Hier volgen nog de namen van Jan Gerritsz. van de Hou- ven, Jacob Dekerton of Kerton, Isack Soebre of Soebree, Abra ham de Kooge, Pieter Joppen Oosterlaen, Quirijn Kleynoven, Jacobus Pijnacker, Johannes Mes, Symon Mes, Jacobus Kool, Allardus Kleynoven, Huybrecht Brouwer, Gerrit Cam, Joris Mesch of Mes, W. Kool of Cool, Reyer Hey, e.a. 2) Voorts Pieter Joppe Oosterlaen, J. Kleynoven, W. van der Burcht, Benedictus van Houten, Jan Klasen van der Straten, Van der Lith, Joris Mesch, Van Hamme, Pieter Dircksz van Kessel, Isaac Ariënsz Soubree, naast vele anderen, waaronder, zooals te allen tijde gebruikelijk, eenige onleesbare handteeke- ningen. 67

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 72