liggende schrijfwijze met hier en daar een enkele va riatie De drie Astonnen, de Vergulde Blompot, de Vergulde Boot, de Porceleijne Bijl, China, de Dissel, de Porce- leyne Fles, de drie porceleyne Flessies (Flessen), het Fortuyn, de Griekxe A, de Ham, 't Hart, de vier Ro- meinsche Helden of de vier Helden van Roome, het Hooge Huys, 't Lage Huys of Rouaen, de porceleyne Klaeuw (Claeu, Clau, Klaauw), de drie Klokken, de Lampetkan, het Jonge Moriaenshooft, het Oude Mori- aenshooft, de Paeuw, het gecroond Porselein, de Me talen Pot, de Romeyn, de Roos, de twee Scheepjes, de dubbelde of dobbelde Schenckan, de Porceleyne Scho tel, ook wel posteleyne Schootel, de Witte Starre, de twee Wildemannen. Van deze zijn bij een registratie van alle plateelbakkerijen met vermelding van de plaats waar zij zich bevonden en de namen van de eigenaars ten jare 1759 behalve de Bijl, China, de Dissel, de Ham, 't Lage Huys of Rouaen en het ge croond Porselein, de overige drie en twintig fabrieken nog in werking1). Wij willen thans kennis maken met eenige meesters plateelbakkers uit het overgroote aantal van eigenaars en andere medewerkers in de plateelbakkerijen. Het ligt voor de hand hun namen weer in de eerste plaats af te lezen van de onderteekening der jaarlijksche af rekening van de hoofdlieden van het Sint Lucasgilde en van de notarieele acten, waarin eenige hunner door de collega's als vertegenwoordigers werden aangewe zen. Het is waar dat ook de persoonlijkheid bij het vervullen van dergelijke functies meespreekt, maar het is toch wel waarschijnlijk dat de aangewezenen ook goede vaklieden moesten zijn, wilden zij het vertrouwen der gezamenlijke meestersplateelbakkers waardig zijn. 1) Naamen der meesters plateelbackers en plateelbackerijen binnen Delft 1759, Gemeente Archief Delft, eerste afdeeling no. 1022. 66

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 71