bakkerij na de andere, ja vaak verscheidene tegelijk werden opgeheven, terwijl sommige, zooals „De Roos" Engelsch „steen" in steengoed gingen namaken en de Delftsche zaken ook Engelsch „steen" verkochten, is het wederom door samenwerking van de gezamenlijke meesters plateelbakkers dat de verschillende zaken wer den afgewikkeld. Het gewone verloop is de aankoop door de „directeuren" van de gezamenlijke plateelbak kers te Delft als vertegenwoordigers der met name ge noemde meesters, die de opgeheven fabriek koopen en weer verkoopen om deze te doen afbreken en vernietigen met verbod van wederopbouw. Thans volgen de namen der ruim dertig plateel bakkerijen, die in Delft hebben gewerkt. Terwijl Hudig in zijn „Delfter fayence", met gebruikmaking van de ten deele gereed gekomen lijstjes, die MrVan der Burgh van de eigenaars en andere medewerkers heeft samen gesteld, en verder met eigen aanvullingen, van de ver schillende plateelbakkerijen de opvolgende eigenaars heeft opgeteekend, is hij wel niet in de gelegenheid geweest deze lijsten voldoende af te werken, met het gevolg dat zij wel in groote trekken te gebruiken zijn, maar niet in detailsx)Voor de volledige en nauw keurige lijsten zullen wij moeten wachten op de defi nitieve publicatie of liever de verwerking der docu menten. Daar de spelling van de namen der plateel bakkerijen in den loop der tijden uiteenloopt en men bij voorbeeld in het tweede Meesterboek tot vier ver schillende spellingswijzen van den naam van een pla teelbakkerij aantreft, geven wij de meest voor de hand Hudig heeft mij indertijd al zelf op de onvolledigheid en onnauwkeurigheid van zijn lijsten opmerkzaam gemaakt. Het is mij thans gebleken dat dit inderdaad het geval is; o.a. heeft hij vermoedelijk de begraafregisters van kunstenaars, in Obreen's archief gepubliceerd, over het hoofd gezien. Ook het feit dat hij voor de verschillende functies der meesters plateelbakkers en hun medewerkers in het bedrijf niet de Nederlandsche benamin gen geeft, maakt het niet gemakkelijk in de vele medewerkers het juiste inzicht te verkrijgen. 65 Aardewerk 5

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 70