64 waarvoor in 1675 de gezamenlijke meesters plateel bakkers een commissie kozen. En in hetzelfde jaar werd een acte opgemaakt, waarbij eenige plateelbakkers en winkelhouders werden gemachtigd om maatregelen te nemen dat de plateelbakkers geen impost van het on geraffineerde zout zouden hebben te betalen. En ver volgens was het in 1683 weer het brandhout, waarvoor twaalf meesters plateelbakkers gezamenlijk een drietal hunner machtigden bij de Groot Mogende Heeren Sta ten van Holland en Westvriesland vrijdom van de halve pacht te „besolliciteeren", alsmede van de pacht „no pende de binnenlandsche Hollandsche vrachten van hetzelve hout". Ook ten opzichte van de plateelbakkers- aarde werden met vereende kracht acties gevoerd. Zoo verdedigden zich de gezamenlijke plateelbakkers, zich noemende „porceleyn- en tegelbackers te Delft" in 1693 ten opzichte van het gebruik dat zij van de bij een Rot- terdamsch koopman gekochte Engelsche aarde hadden gemaakt. Zij hebben ze gebruikt voor het maken van „porceleynen en tegeltjes" en tot geen ander gebruik en niet ten dienste van „eenige lakenen", welke toe passing van de Engelsche aarde hun zelfs onbekend was. Ook werden gezamenlijke contracten afgesloten met leveranciers van aarde, zooals in 1705 met een koopman te Duisburg aan de Roer. Op verschillende manieren werd tegen concurrentie gewaakt. Niet alleen moesten de meesterplateelbakkers hun merken deponeeren, maar wij lezen in de nota- rieele acten bij voorbeeld ook van een overeenkomst betreffende zes weken stilstand der plateelbakkerijen tegen den winter, wanneer geen schildersknechts en schildersjongens mochten werken, een contract dat in 1742 door vertegenwoordigers van het geheele corps der meesters plateelbakkers werd onderteekend. Laat ons tenslotte nog wijzen op het gezamenlijke optreden in den tijd van het verval. In dien tijd, het midden der 18de eeuw, toen het Engelsche „steen" zijn technische meerderwaardigheid deed gelden, en de eene plateel-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 69