daermede gehandelt mogt werden als voor desen: in suiker vougen dat 't verbod bij sijn Coninklijke Ma- jesteyt van Groot-Brittan je gedaen, ingetrokken en ver nietigt en de handel gepermitteerd mag worden." Het betreft hier een gemeenschappelijke actie der meesters plateelbakkers van Delft. Ook op ander ge bied dan den uitvoer traden zij gezamenlijk op. Zeer vaak bij voorbeeld wanneer gelden moesten worden geïnd van buiten de stad, of uit den boedel van een overledene of uit een faillieten boedel. Dan zijn het meest toevallige combinaties, omdat verschillende leve ranciers, vaak zelfs een groot aantal, van één gewezen klant, bij voorbeeld een winkelier, te zamen het hun toekomende vorderden. Anders is het wanneer, zooals wij reeds zagen, de gezamenlijke plateelbakkers, of een aantal van hen, officiëele vertegenwoordigers stellen om een of ander gezamenlijk belang te bevorderen, of de hoofdmannen van het Sint Lucasgilde een of ander doel voor de leden trachten te bereiken. Deze „hoofd- luyden", zoo lezen wij in een acte van 1678, mogen de plateelbakkers „convoceeren". Een machtiging daartoe werd door een 18tal hunner onderteekend. Het blijkt daarbij dat het werk der twee hoofdlieden plateelbak kers lang niet gemakkelijk was, wat aan een hunner, Cornelis de Keyser, de verzuchting ontlokte dat hij blij was dat zijn tijd spoedig verstreken zou zijn. De wenscb dat het gilde mocht worden „gesepareerd" en zij onder directie van hoofdlieden van hun eigen nering mochten worden geregeerd komt in een andere acte van het zelfde jaar tot uiting, onderteekend door de handtee- keningen van een 20-tal meesters plateelbakkers. Voor de acties, die in het bijzonder door en voor de plateelbakkers werden ondernomen, noem ik nog een request betreffende de regeling bij den houtinkoop en de impost van het zout in 1665, dat door een geheele rij van meesters plateelbakkers werd onderteekend. Voorts de inzameling van de gelden, de „collecte van de impost" van het brandhout over Delft en ressorten, 63

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 68