land, dat het onmogelijk is deze alle van Noord-Hol land, Friesland, Groningen tot Zeeland-tot Sluis toe— Brabant en Limburg tot Maastricht op te sommen. Het Delftsch aardewerk werd daar door winkeliers ver kocht, maar ook op de kennismarkten was het te koop zoo bij voorbeeld in Noord- en Zuid-Holland, waar het aardewerk werd aangevoerd door Amsterdammers, die het zelf in Delft kwamen halen met hun „poontjes en damschuiten". En de hoeveelheid was te oordeelen naar de voor „geleverde porceleinen" gevorderde gelden al zeer groot. Reeds vroeg lezen wij van dergelijke leve ranties naar elders, zooals bij voorbeeld in 1611, wan neer Egbert Huigensz. plateelbakker te Delft naar Enk huizen levert. Ook het buitenland vroeg zijn aandeel op. Naar de Zuidelijke Nederlanden, naar Duitschland, Frankrijk, Engeland, Ierland en Denemarken werd de waar in groote hoeveelheden uitgevoerd en eveneens naar de overzeesche gebieden. Wij noemen slechts Gent, Hasselt, Antwerpen, Sas van Gent, Luik, Brugge, Brus sel, Oostende, Duinkerken, Parijs, Rouaan, Hamburg, Bremen, Dantzig, Wezel, Keulen, Elberfeld, Mühlheim, Frederiksstad, Kopenhagen, Londen en het overige En geland en verder overzee tot zelfs naar Oost-Indië, ter wijl ook naar minder bekende plaatsen, te veel om op te noemen, de waar werd vervoerd, welke werd ver kocht „soo binnen als buytenlands in alle Staaten en Koninkrijcken", gelijk het in een acte van 1691 heet. Dat de Delftsche plateelbakkers ook naar elders trokken, zagen wij reeds boven. Verschillenden gingen buitenslands. Naar Duitschland, Frankrijk en Engeland togen krachten uit Delft. Wij zullen daarover in ons slothoofdstuk spreken. Ook binnenslands trachtte men door het aannemen van Delftsche plateelbakkers wel licht de techniek of de kunst van de gleibakkers te ver beteren. Zoo contracteert in 1637 de vrouw van een Harlingschen meester plateelbakker met een Delftschen plateelschilder om bij hen te komen werken. Hij zal winter en zomer werk hebben, terwijl zijn arbeidsloon 61

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 66