60 notarieele stukken aan, terwijl processen werden ge voerd, ook tusschen familieleden, en contracten met en over leerlingen werden gesloten. Verklaringen over twisten en moraliteit geven een kijk op zeden en ge woonten, die vaak op een zeer eenvoudig milieu wijzen. Behalve de boven reeds genoemde nauwkeurige en zeer uitvoerige inventarissen van plateelbakkersbedrij ven en boedels zijn er acten, die werden opgesteld door een aantal vooraanstaanden in de plateelbakkersnering om een of ander gezamenlijk doel te bereiken, requesten en anderszins. Zoo over den invoer van aardewerk in Engeland en vrijdom van impost voor materialen. Maar ook over de gebruikte materialen zijn er gegevens te vinden. De beteekenis van het goede malen der ingre diënten en het tijdig afleveren van de gemalen verf en tin en de belangrijke rol, die de wasscherijen in het bedrijf speelden, spreken al evenzeer uit de documen ten. Daarbij moeten wij er natuurlijk rekening mede houden dat bij de notarissen naast de gebruikelijke acten het vaak de strijdpunten waren, die werden op- geteekend. Wanneer alles rustig verliep, werden er wel nauwelijks acten opgemaakt over handelingen in het bedrijf zelf. Die bedrijven aan een van de Delftsche grachten of lanen, met de ovens en molens, en de aardewassche- rijen aan den buitenkant van de stad, met de aarde- wasschers en treders, draaiers, vormers, schilders, sto kers, andere arbeiders en leerlingen, gedreven door de meesters plateelbakkers, meestal eigenaars, of eigen dom van wat wij aandeelhouders zouden noemen, lever den al spoedig over de geheele westelijke helft van Europa en daar buiten het bekende product in zijn eindelooze variaties. Wij zouden wel haast alle meer en ook veel minder bekende plaatsen op de kaart van Nederland moeten opnoemen, wilden wij alle oorden vermelden, waarheen de schippers de Delftsche waar vervoerden. Alleen al uit de vorderingen op boedels weten wij van leverantie naar zoo veel plaatsen in ons

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 65