bakkers waren, voorts over materialen en gereedschap en de voorraden der plateelbakkerijen en over de pri vate inboedels, wat ons een blik vergunt op de toe nemende luxe. En evenzoo uit de huwelijksche voor waarden, die er bij menig huwelijk werden gemaakt. Dan leert men ook wie eigenaars waren van een of meer dan een bedrijf of van de helft of een kwart daar van of nog kleinere deelen en hoe die halven en kwar ten, zesden omstreeks 1800 zelfs veertigste deelen evenals de geheele bedrijven van eigenaar wisselden. Veel van de eigenaars blijken verzwagerd te zijn of op andere wijze geparenteerd, terwijl weduwen van pla teelbakkers hertrouwden met plateelbakkers en doch ters met meesters-collega's. Het in middeleeuwsche schildersmilieu's gebruikelijke trouwen van een we duwe van een meestereigenaar met een meesterknecht of anderen schilder, die daarmede het atelier op zich nam, treft men ook bij de Delftsche plateelbakkers aan. Door tweede huwelijk en voorkinderen werden de relaties soms nog gecompliceerder. In sommige tijden vindt men dezelfde namen telkens weer in de notarieele acten naast elkaar. Door erfenis gingen niet alleen be drijven in andere handen over, maar ook gedeelten daarvan. Neringen werden aangegaan in compagnie schap of ontbonden. Zoo ontmoet men vaak dezelfde namen van eigenaars of mede-eigenaars van verschil lende fabrieken. Soms verkochten zij dan weer een deel of schonken het aan hun kinderen of ontstond er door splitsing een tweede bedrijf. Van het bezit van meer dan één plateelbakkerij tegelijk is Wouter van Eenhoorn een voorbeeld, die „de porceleyne Fles", „de Grieksche A", „Het Hooge Huys" en „de Drie vergulde Astonnen" deels tegelijk, deels afwisselend zijn eigendom noemde, terwijl ook Gijsbert Lambrechtsz. Cruyck in verschil lende plateelbakkerijen als eigenaar of voor een ge deelte was geïnteresseerd. Naast acten over verkoop en openbare veiling treft men vanzelfsprekend ook schuld bekentenissen en acten over schadevergoeding bij de 59

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 64