58 schotel van de gewone winkelsoort en een rond zoutvat, van binnen hol, uit één stuk gedraaid. De schilder moest uit de hand schilderen een half dozijn groote schotels (grootste grooten) met fijne punten1) en een groote fruitschotel, die over het geheele vlak beschilderd moest zijn. Bovendien moesten zoowel de draaier als de schil der dertig borden van kleinere afmeting, de een draaien, de ander schilderen. Dat voor burgers van de stad Delft, zoons van meesters en van elders gekomenen het intree geld verschilde, geeft ons, waar noodig, gelegenheid deze drie groepen duidelijk te onderscheiden2). Het zijn vooral de acten, die de vele Delftsche pla teelbakkers lieten opmaken bij de talrijke notarissen hunner stad, die ons helpen aan een beeld van het bedrijvige leven in de plateelbakkerijen en van hun eigenaars en familieleden en arbeidskrachten. Dat dit bedrijf zich in Delft pas in den loop der 17de eeuw ten volle ontwikkelde om tot steeds grootere ontplooiing te komen, wordt ook bewezen door het feit dat Mr Van der Burgh in twee registers van een notaris tusschen de jaren 1578 en 1598 geen plateelbakkers of „geley- erspotbackers" aantrof. Wel vond hij op het jaar 1596 als getuigen den bovengenoemden Harmen Pie- tersz. plateelbakker en Henrick Gerritsz. mede plateel bakker. Des te grooter is het aantal plateelbakkers, dat zich in den loop van de 17de en 18de eeuw tot de Delftsche notarissen wendde. Over hun particuliere aangelegenheden spreken de testamenten, die oud en jong, ziek of gezond, ten behoeve van elkander lieten opstellen, herriepen of weer gewijzigd lieten opteeke- nen. Uit inventarissen bij de afwikkeling van erfenissen, verkoop of andere gelegenheden hoort men van zelf ook over de plateelbakkerijen en woningen, waarnaast andere huizen en grond mede eigendom der plateel- 1) Er staat „poorten", wat een vergissing is. Het woord „punten" is een bekende term voor een soort van randversiering. 2) Een burger betaalde zes gulden, een meesterszoon drie, een vreemdeling twaalf gulden.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 63