afgedrukt, terwijl in het zesde deel uit de registers van begravenen door Mr J. Soutendam een lijst van Delft- sche kunstenaars is gepubliceerd. De twee Meesterboe- ken, waarin naast de schilders en andere beoefenaars van de kunst of het kunstambacht de plateelschilders en plateelbakkers voorkomen, loopen, het eerste van 1613—1649, het tweede, waarin naast de Meesters ook winkelhouders1) staan opgeteekend, van 1650—1714. In het register voor in het eerste deel zijn de „plateel schilders" in één groep vereenigd. Wij vermeldden boven reeds eenige meesters van die lijst. Achter de namen van wel 20 dezer plateelschilders leest men de latere toevoeging dat zij de stad hebben verlaten. Zij gingen wel elders hun kunst beoefenen. Uit het op de meesterlijst volgende register van alle nieuwe mees ters, die sinds het jaar 1613 in het gilde zijn opgeno men, waarbij deels namen van de eerste lijst, leerden wij reeds dat verschillende plateelbakkers van elders waren gekomen, maar ook waren er burgers van Delft en zoons van Delftsche meesters onder hen. Het aantal der namen wijst op een plateelbakkersbedrijvigheid van eenige beteekenis, maar van welken omvang weten wij niet. Daarover kan het eerste Meesterboek ons niet in lichten, ook al omdat er geen duidelijk onderscheid tusschen meesters eigenaars en andere plate 1 bakkers wordt gemaakt. Onder de „Hooftmans" van het Sint Lucasgilde, die telken jare verantwoording aflegden, komen in dit eerste boek pas sinds 1649 plateelbakkers voor. Het zijn Aelbrecht de Keyser, die in het laatst van 1642 zijn meestergeld had betaald „als zijnde vreemd", en Frans Paulusz. van Oosten, die reeds in 1640 zijn meestergeld had voldaan, zijnde burger. Bei den hebben sindsdien deze plaats nog eenige malen bekleed; de laatste vertrok echter in 1653 uit Delft. De toenemende beteekenis van het plateel bakkersbedrijf spreekt reeds duidelijk uit het tweede Meesterboek, dat 1) De beteekenis van winkelhouder is duidelijk. Ondertus- schen heeft winkel ook wel de beteekenis van bedrijf of fabriek. 56

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 61