54 niet machtig worden. Ja, zij kenden die soort van aarde wel niet eens en konden alleen door verfijning van hun mengsel van binnen- en buitenlandsche aarde en door verzorging van het glazuur en al spoedig ook door het toepassen van overeenkomstige kleuren en goud die er voor de minder vuurvaste kleuren evenals bij het Chineesche en Japansche porselein in lichter vuur moes ten worden opgebakken, opgemoffeld het Oost-Azia tische voorbeeld benaderen. En zoo ontstond naast het schotelgoed, waaraan men toen van zelf minder zorg ging besteden, en de tegels, die op den duur slechts in blauw op wit en later ook met paars werden versierd, het „Hollants porceleyn", zooals de Delftsche plateel bakkers hun product, dat op eenigen afstand gezien het Oostelijke vaak heel dicht nabij kwam, zoo gaarne noemden. Wij moeten aannemen dat bakkerijen, waar de oude Noord-Nederlandsche majolica, de tegels en het schotelgoed werden gemaakt, of zijn omgezet tot plateelbakkerijen óf in verschillende plaatsen en wel licht ook in Delft zijn blijven werken naast de voor het grootste deel nieuw en deels door van elders inge- komenen opgerichte plateel- of zoogenaamde porselein bakkerijen. Zoolang wij, zooals bij voorbeeld in 1602 „galeyse" plateelbakkers of „galeytseplatteelbackers" vermeld vinden, hebben wij wel zekerheid dat het ver fijnde product nog niet werd gemaakt, maar wanneer in 1628 sprake is van porseleinbakkersknechts bij Abraham Pietersz. „porceleinbacker" en Henric Mer- celes in 1630 „porceleynbacker" wordt genoemd en er in 1636 sprake is van „teljoorkens en plateelkens" van „Delftsch porcelein", dan moet het onderscheid met het schotelgoed al duidelijk te zien geweest zijn. Het is echter niet mogelijk van een of anderen schotel of an der stuk vaatwerk te zeggen: Zie hier een van de eerste stukken die de Delftsche plateelbakkers, zich noemende porseleinbakkers, als „Delfs porcelein" hebben afge leverd. Slechts kunnen wij enkele scherven als vroege stukken aanwijzen door het gevolgde Chineesche voor-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 59