duet tot voldoende volmaking is gebracht om het be kende „Delftsch" op te leveren, dat op een afstand gezien vaak vrij nauwkeurig op Chineesch porselein gelijkt, en vooral wat betreft het met blauw beschil derde dit zeer nabij komt, evenals de latere met rood en goud beschilderde navolging van Imari en de roode steenen theepotten hun Japansche en Chineesche voor beelden. Nog een enkel woord over Utrecht. Ook daar ver zocht reeds in 1616 een burger Jan Gerritsz. van Over- meer een stuk grond aan het bolwerk achter de Sinte Mariakerk gelegen te mogen pachten om er „verschei den soorten van steen, platelen en diergelijke, oock op de maniere van porceleynen" te bakken, maar blijkbaar is dit bedrijf niet van groote beteekenis geworden. Maar laten wij naar Delft terugkeeren, want om een goed beeld van het plateelbakken en de plateelbakke rijen te krijgen, zullen wij het best doen ons in hoofd zaak te bepalen tot de stad Delft, die het meest belang rijke plateelbakkerscentrum van Europa benoorden de Alpen is geweest, terwijl zij haar waren over een zeer groot gebied van het continent en daar buiten tot in verre landen uitvoerde. Wij zullen daar voor ons over zicht zulk een wijd veld ter behandeling vinden, dat wij een goeden ondergrond voor onze verdere bespre kingen krijgen, en ons slechts met het werk van andere plaatsen bezig houden, wanneer aardewerk dat daar is gemaakt, aangewezen kan worden, zooals dat bij voor beeld met de tegeltableaux van Boumeester en de fami lie Aelmis te Rotterdam het geval is of met het Arn- hemsche aardewerk, dat zich door het merk, of het werk van Friesche fabrieken, dat zich door het materiaal zelf, onderscheidt. Voor meer gegevens over het Rotterdam- sche, Amsterdamsche en Friesche glei- en plateelbakken moeten wij naar de speciale litteratuur verwijzen1). U Voor Rotterdam zie A. Hoynck van Papendrecht, voor Friesland N. Ottema, voor Amsterdam en Haarlem F. Hudig en Oud-Holland 1928 blz. 61 e.v. en 1926 blz. 73 e.v. en 162 e.v. 51

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 56