Haarlemsche plateelbakkers spraken. Voor ons over zicht van het aardewerk hebben zij echter niet genoeg beteekenis 1)zij hebben hun werk niet van herkenbare merken voorzien; men kan van geen enkel stuk met zekerheid zeggen dat het in Delft is gemaakt. Onder- tusschen kunnen wij uit eenige acten, die Harman Pie- tersz. bij een Delftschen notaris liet opmaken, Ieeren van hoe groote beteekenis ook toen reeds de opleiding voor het vak was, want het kostte een leerling tot vier jaren om in het ambacht volleerd te worden. Wij laten nu terzijde dat wij in Haarlem reeds kennis hebben gemaakt met de ontwikkeling van de techniek en den invloed van de Chineesche patronen. Het is immers alleen maar waarschijnlijk en volstrekt niet zeker dat de stad Haarlem in dezen de eerste is ge weest. Wij willen thans over de Delftsche plateelbak kerijen spreken en stellen ons daarbij voor hoe in ver schillende steden in den lande de tegel- en gleibakke- rijen de oude Noord-Nederlandsche majolica, het scho- telgoed en de tegels bakten, toen het ingevoerde Chi neesche porselein het verlangen wekte majolica van fijnere kwaliteit, ja liefst ook porselein te gaan maken. Eenerzijds was de invoer van Chineesch porselein niet zoo groot dat bij het toenemend gebruik ook door de eenvoudige lieden het maken van fijner aardewerk dan men tot dien tijd had vervaardigd, overbodig was; anderzijds kunnen wij ons voorstellen dat de eenvou dige Nederlanders hun aardewerk bleven verkiezen boven het toch altijd eenigszins koude porselein, dat wel voor theedrinken uiterst geschikt is, maar als eet servies en zelfs als sieraardewerk iets strengs en koels heeft, dat bij de warm getinte huid van het „Delftsch" en het oudere aardewerk achterstaat. Voorts moeten wij aannemen dat de behoefte aan een zekere luxe ook bij x) Mr Van der Burgh behandelt achtereenvolgens Harman Pietersz., Pouwels Bourset, Cornelis Rochusz. van der Hoeck, Egbert Huygensz. Sas, Thomas Jansz. (van Boonen), Abraham Davitsz., (Symon Thonisz.) en Egbert Jansz. 49 Aardewerk 4

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 54