48 sche plateelbakker was een Haarlemmer, die zich enkele jaren te voren in Delft had gevestigd, toen hij daar de weduwe van een plateelbakker had getrouwd. Ook de plateelbakster had door haar overleden man wel oude relaties met Haarlem. De overeenkomst van het plateel- bakkerswerk dat Gerrit Willemsz. vervaardigde, met wat in Delft toen werd gemaakt, het vroege Delftsch, spreekt uit dit contract. Wij willen thans naar Delft gaan om ook daar de „geleyerplateelbackers", de voor gangers der plateelbakkers, te leeren kennen. In Delft is de eerste plateelbakkersnaam opgetee- kend in de huwelijksregisters. Harman Pietersz., gebo ren te Haarlem, noemt zich bij zijn tweede huwelijk in 1584 „platielbacker", terwijl hij als getuige in een acte van 1602 „galeyse plateelbacker" heet. Men heeft in zijn afkomst aanleiding gevonden te onderstellen dat de kunst van plateelbakken van Haarlem naar Delft is gebracht. Maar op de lijst der sinds 1613 ingeschre ven Meesters in het eerste Meesterboek van het in 1611 opgerichte Sint Lucasgilde vinden wij als eersten plateelbakker Egbert Jansz, die, komende uit het land van Luik, in 1613 zijn meestergeld betaalde. En op de daaraan voorafgaande lijst der plateelschilders komt tusschen 1613 en 1616 Michiel Noutsz voor, die af komstig van Antwerpen, in 1611 poorter te Delft was geworden, zijnde „platielbacker oft tegelschilder", die echter in 1615 reeds overleed. Op deze lijst staat Har man of Harmen Pietersz. als eerste. Op hem volgt Pouwels Bourseth, die reeds eerder uit Frankrijk was gekomen. x) Het zou niet moeilijk zijn aan de hand van de uitvoerige bespreking van Mr Van der Burgh in Oud-Holland 1903 verslag te doen over de vroege Delftsche plateelbakkers, die wel allen hebben gemaakt wat wij oude Noord-Nederlandsche majolica noemen en vervolgens het spreekt vanzelf de kwaliteit ge heel met tinglazuur overtrokken, waarover wij bij de 1Hij kwam wel uit Rouaan, daar zijn huis „Rouaen" heette.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 53