47 goed mogelijk, ja waarschijnlijk, dat op het blazoen een geheel met tinglazuur overtrokken schotel als een voorbeeld van de Haarlemsche plateelbakkerskunst is afgebeeld. Er is immers een scherf met jaartal 1622 van deze soort bewaard gebleven. Hoewel het niet mo gelijk is tot een definitief resultaat te komen, hebben wij in den laatsten tijd toch wel wat van de verschil lende soorten begrepen en als „Haarlemsch" iets meer kunnen aanwijzen dan vroeger mogelijk was. Dat er reeds vroeg onderscheid werd gemaakt, lang voor dat er „Delftsch" werd vervaardigd, leert ons een Amsterdamsche keur van 1597 waarin „geleybackers" en „plateelbackers" reeds naast elkaar worden vermeld1). Wij weten intusschen, gedachtig aan het „porselein" van Vroom's vader, niet wat het onderscheid toen was. Juist in het pogen om porselein na te maken of liever het zooveel mogelijk nabij te komen wat men blijk baar vooral ook met de soort van beschildering meende te bereiken en het verschuiven van de beteekenis van het woord porselein telkens bij verbetering der techniek en wijziging der beschildering naar een fijnere, meer verzorgde kwaliteit, moet de weg worden gevonden, die van het „porselein" dat volgens Van Mander's optee- kening Vroom's vader in het derde kwart der 16de eeuw maakte, tot het „Delftsch porselein" leidt. Ondertusschen zien wij in 1656 Ghijsbert Willemsz. Verstraten, eertijds gewoond hebbende te Haarlem, in Delft woonachtig, en gaat in 1664 de Haarlemmer Ger- rit Willemsz. met twee Delftsche plateelbakkers, of zooals zij in het contract heeten, een „Hollantsche por- celeynbacker en een Hollantsche porceleynbackster", een overeenkomst aan over gelijk loon voor de knechts en om elkaar deze niet afhandig te maken. De Delft van 1693) Haarlemsche schotels vermeld vond. D Keur, waarbij in verband met brandgevaar werd bepaald dat geen „pottebackers, estrickbackers, geleybackers noch pla teelbackers" voortaan binnen de stadsmuren zouden mogen „pot ten, estricken, geley ofte plateelbacken" (Keurboek H fol. 108 v.)

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 52