42 materialen en het vervoer der producten, de leiding genomen. Terwijl in Delft vervolgens een groot aantal plateelbakkerijen, waar fijner aardewerk werd gemaakt, geheel met tinglazuur gedekt, werden opgericht, heb ben in Rotterdam x)waar ook dergelijke fabrieken zijn ingericht, de tegelbakkerijen, die op de wijze der oudere majolica ook schotelgoed bleven bakken, de overhand gekregen of gehouden, zoodat men wel kan zeggen dat Delft het belangrijkste centrum is geworden van wat wij dan ook „Delftsch aardewerk" noemen en de stad Rotterdam de bekende Hollandsche tegels, die zelfs naar Spanje, Portugal 2) en Zuid-Amerika werden uit gevoerd, evenals schotelgoed, voor een zeer groot deel voor haar rekening zal hebben genomen, al werden deze ook in andere plaatsen van Holland, zooals in Amster dam en Haarlem gemaakt. Ook de aantallen tegels, die verschillende Delftsche plateelbakkerijen afleverden, wijzen op een productie van beteekenis3). Men behoeft Van Bleyswijck niet van chauvinisme te verdenken, wanneer hij in 1667 in zijn „Beschrijvinge der stadt Delft" zegt dat daar ter plaatse „Delftsch Porceleyn" werd gemaakt, terwijl in Haarlem, Gouda en Rotterdam wel eenig aardewerk werd gemaakt, maar zoo grof dat alleen „het Delftsche Porceleyn wijdt en zijdt werd O Wanneer men inzage neemt van den inventaris van een Rotterdamsche tegel- en plateelbakkerij in 1627 opgemaakt bij de notarissen Van der Hoeve en C. Willemse en gepubliceerd in Obreen's Archief VII 281 en eveneens bij Hoynck van Papen- drecht, dan staat men verwonderd over de uitvoerige lijst van alle soorten vaatwerk en porselein of porselein genoemd aarde werk en zou in dien boedel wel eens een kijkje hebben willen nemen. Men zou er vermoedelijk wel het noodige ingevoerde vaatwerk bij hebben gezien. 2) In een kerk in Vallado in Portugal trof Dr A. Bredius tegeltableaux aan in blauw op wit met bijbelsche tafereelen, ge merkt W. v. d. Kloet f.. Deze Amsterdamsche tegelbakker, wiens vader uit Rotterdam afkomstig was, werkte in het eind der 17de eeuw en het begin der 18de eeuw (Oud-Holland 1926 blz. 73 e.v.). 3) Hudig heeft daarvan lijsten opgemaakt.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 47