40 ghelijcke versieringen, uytnemende in zijn dinghen en coleuren wesende"1). Wanneer wij verder lezen dat Hendrik door zijn stiefvader tot het plateelbakkersvak gedwongen, plateelschilder wordt, dan komen wij op zijn minst tot 1580 en met Bogaert zelfs tot 1572, als den vroegsten datum waarop wij weten dat de plateel bakkerskunst in Haarlem werd beoefend. Ook uit de archivalia kennen wij verschillende namen. In 1598 kocht Hans Bernaert Vierleger, die een zoon moet zijn van Bernart Fierleger, die in 1567 als meester in Ant werpen voorkomt en omstreeks 1588 aldaar is overleden, het huis van Cornelis Lubbertsz., zijn Haarlemschen vakgenoot, die toen zijn zaak verplaatste. Meer namen zijn er gevonden, maar evenmin als wij alle Delftsche plateelbakkers zullen opsommen, evenmin zullen wij hier de namen noemen van hen, wier werk wij niet kun nen aanwijzen en van wie wij slechts weten dat zij zich in Haarlem nederzetten2). Dat de overheid er het be drijf steunde, kunnen wij ondertusschen opmaken uit een verbod van invoer van vreemde waar, dat zij in 1597 uitvaardigde. In Dordrecht vestigde zich in 1586 Jan Heyndricks, „geleyerspotbacker", afkomstig uit Antwerpen. Hier is het bedrijf niet van beteekenis geworden; de lijst van het Sint Lucasgilde spreekt slechts van pottenbakkers. In Amsterdam kennen wij, behalve den bovengenoem- den Adriaen Jansz. Bogaert, in 1584 den naam van Carstiaen van den Abeele, die zich Spaansche schotel bakker noemt; hij was eveneens afkomstig van Ant- 1) Hij maakte dus fopkannen of bedriegertjes, kannen met opengewerkten hals, waaruit men alleen zuigende kan drinken aan de tuit, die in verbinding staat met het oor, dat als buisje dienst doet, terwijl men bovendien nog den vinger moet houden op een opening in die buis. 2De namen die Dr H. E. van Gelder uit Haarlemsche ar chiefbronnen opteekende, zijn voorts nog Adriaen Jansz., jan Nannincx, IJsbrant Barrits, Jan Willemsz., Jan Claesz. en Jan Arisz. (De Gids 1924). Ariaen Jansz. is wel dezelfde als Adriaen Jansz. Bogaert.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 45