gelijk aardewerk ingevoerd1). En men zal ook niet op de vindplaats kunnen afgaan, wanneer er geen proenen of misbak zijn gevonden. Wij moeten een zekere ruimte openlaten en het werk van vroegeren datum eerder als Zuid-Nederlandsch en dat van omstreeks 1600 maar ten deele ook al eerder als Noord- Nederlandsch beschouwen. Wij houden er daarbij reke ning mede, dat bij voorbeeld in Middelburg blijkens een contract met burgemeesteren reeds in 1564 een „ge- leyerspotbacker" Joris Andriesz2), een zoon van den Antwerpenaar Guido Andries, de uit Italië afkomstige Guido di Savino, werkte, en evenzoo Adriaen Ingelsz., zoodat ook vroegere stukken, zooals in Middelburg ge vonden apothekerspotjes, niet meer Antwerpsch werk zullen zijn. Ook in Haarlem is vóór 1600 majolica vervaardigd. Daar wordt Adriaen Bogaert als „ghelei- backer" vermeld door Samuel Ampzingh in zijn Be schrijving der stad op het jaar 1572/73, terwijl in Amsterdam in 1587 Adriaen Jansz. Bogaert voorkomt, vermoedelijk dezelfde en familie van den Antwerpschen „geleyerspotbacker" Jan Bogaert; ja waarschijnlijk een zoon, zooals er zoovele zonen van Antwerpenaars naar Holland zijn getrokken. Voor Haarlem licht voorts Van Mander ons in, waar hij van het leven van den schilder Hendrik Cornelisz. Vroom vertelt en over diens vader zegt dat hij was een „Beeltsnijder die hem begaf tot de Const van Plateelen oft Porceleynen te maecken" en dat hij „bracht wonder te weghe van vreemde drinckvaten, daer men niet wist waer den mondt aen stellen en der- 1) Een paar gedateerde voorbeelden zijn twee tegels, afkom stig uit het Refugium van de abdij van Aduard te Groningen, die bewaard worden in het Museum van Oudheden aldaar. Zij zijn vervaardigd bij gelegenheid van een restauratie van het ge- houw door den abt Joannes Rekamp en gedateerd 1547. De tegels zijn toen wel in Antwerpen besteld geworden; zie Bulletin van den Nederlandschen Oudheidkundigen Bond 1922 hlz. 170. 2) De zonen van Guido di Savino hebben den naam Andriesz., zooals Guido zich naar zijn vader had genoemd, als achternaam behouden. 39

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 44