38 en perspectivisch omkrullend rolwerk vooral in Ant werpen, zooals het tegeltableau voorstellende de Be keering van Paulus te zien geeft. Zeker is ook van in vloed geweest het aardewerk dat rechtstreeks uit Italië, maar ook uit Spanje naar de Zuidelijke en de Noor delijke Nederlanden werd ingevoerd. De hoeveelheid Spaansch aardewerk zou blijkens een onderzoek dat Hoynck van Papendrecht in eenige Rotterdamsche in ventarissen van de jaren 1598 en volgende instelde, veel grooter geweest zijn dan men uit de overgebleven stukken en de gevonden scherven zou opmaken. Men moet ondertusschen wel aannemen dat hieronder ook al Zuid- of Noord-Nederlandsch werk te vinden was. Wanneer in en tegen het laatste kwart der 16de eeuw de groote trek van kunstenaars en handwerkslieden van de Zuidelijke naar de Noordelijke Nederlanden plaats heeft en wij veel uit het Zuiden gekomen schilders in Holland aantreffen, dan vinden wij daar eveneens de „geleyerspotbackers". Na den val van Antwerpen ver plaatst zich langzamerhand deze industrie naar het Noorden. De laatste meestersnaam komt in 1626—1627 in de Antwerpsche gilderekeningen voor. Hoewel pas na 1609, in den tijd van het Bestand, overal in de Noordelijke Nederlanden tegel- en gleifabrieken wer den opgericht, hebben zich toch vóór dien reeds in ver schillende plaatsen „geleyerspotbackers" uit de Zuide lijke Nederlanden gevestigd. En zooals men bij de schil derijen kan twijfelen of zij wel Noord-Nederlandsch zijn, omdat de ingekomen schilders voorloopig precies zoo blijven schilderen als zij te voren deden, zoo is het ook met de uit Antwerpen hierheen gekomen „geleyers potbackers". Zij werkten, waar het hier hoofdzakelijk eenvoudig vaatwerk gold, op dezelfde wijze als zij het in Antwerpen hadden gedaan of geleerd. Evenals bij de schilderijen zullen wij bij de schotels en apothekers potten en bij de tegels niet dadelijk onderscheid zien in techniek of kleur. Immers te voren werd reeds soort-

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 43