37 Terwijl Picolpasso ook Guido's zonen reeds vermeldt, hebben recente onderzoekingen in de Antwerpsche ar chieven nog enkele andere namen van Italiaansche majolicabakkers aan het licht gebracht. Al spoedig treffen wij ook Vlamingen aan. Zoo in 1549 vijf „ge- leyerspotbackers", waaronder de man, die de weduwe van Guido Andries had getrouwd, Frans(oys) Frans. In dien tijd vermeldt ook de lijst van het Sint Lucas- gilde aldaar verschillende namen. Van den eerste van die lijst, Jan of Hans Floris, zingt Van Mander in zijn „Schilderboeck" den lof, waar hij zegt dat deze broe der van Frans en Cornelis Floris de kunst verstond „seer geestig op dat aerdewerck oft porceleynen te trecken en te schilderen alderley aerdichheyt, historie- kens en beeldekens". Van deze vijf noem ik hier nog slechts Jan Bogaert, omdat wij zijn zoon en een leer ling, evenals een van de zonen van Guido Andries, in de Noordelijke provinciën zullen aantreffen onder hen die daar de kunst van majolicabakken hebben ge bracht2). Al vermelden de „Liggeren" van het Ant werpsche Sint Lucasgilde pas sinds 1550 „geleyerpot- backers", wij begrijpen dat Vlamingen eerst als leer lingen en vervolgens als meesters de vaan van de Ita liaansche majolica-bakkers hebben overgenomen. Zou het hieruit te verklaren zijn dat zij de patronen die hun oude Italiaansche leermeesters voor de beschildering van het aardewerk meebrachten, welke ten deele nog aan 15de en vroeg 16de eeuwsche voorbeelden doen denken, tot in de 17de eeuw bleven gebruiken, wat in het bijzonder in de Noordelijke Nederlanden het geval is geweest? Daarnaast zien wij echter de meer samen gestelde ornamentpatronen als het groteskenornament 1) Eerste uitgave 1604, tweede 1618. 2) De drie andere namen zijn Henriek en Everaert van Greevenbroeck en Anthonis Bernaerts. Rackham noemt in zijn „Early Netherlands Maiolica" voorts Bogaert's leerlingen Ker- stiaen van den Abeele, Geert Bosmans, Merten Rogmans en Bogaert's zoon Jan; verder Lambreeht de Costere.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 42