36 schakel zijn die ons „Delftsch" verbindt niet de landen van oorsprong en vroegen grooten bloei der majolica. Zoo langzamerhand is bet wel duidelijk geworden hoe het verloop van de geschiedenis van het bakken van majolica in de landen benoorden de Alpen is geweest. Wij kunnen ons hier niet bezighouden met de Italiaan- sche en Spaansche fabrieken en fabrikaten. Wel moe ten wij den invloed daarvan volgen naar onze landen. In Frankrijk zoowel als in de Zuidelijke Nederlanden en vooral in Antwerpen is eerst door Italianen majolica gemaakt. De Italianen, die de techniek naar Antwerpen overplantten, brachten hun patronen, veelal voorbeel den uit Faënza en andere plaatsen, mee. Maar ook van de Spanjaarden en Portugeezen hebben de Nederlan ders geleerd. Wel kunnen wij geen namen noemen van Spaansche plateelbakkers, die zich in Antwerpen of elders in de Nederlanden hebben gevestigd, maar de toepassing van tegels voor wandbekleeding hebben de Nederlanders eerder van hen dan van de Italianen overgenomen en op de patronen is in den beginne die invloed ook merkbaar. Ook het feit dat een uit Ant werpen afkomstige Amsterdammer zich Spaansche schotelbakker noemde, wijst in die richting. Wij kunnen ons voor den oorsprong van het majo- lica-bakken in de Noordelijke Nederlanden bepalen tot Antwerpen, want het staat thans wel vast dat voor namelijk vandaar die kunst tot ons is gebracht. In de stad aan de Schelde werd al kort na 1500 majolica gemaakt door Italianen. Reeds Cipriano Picolpasso ver telt ons in zijn in 1548 verschenen boeken over de kunst van aardewerk maken „Li tre libri dell' Arte del Vasajo", dat Guido di Savino of Savini uit Castel Durante zich in het begin der 16de eeuw in Antwerpen vestigde. Naar uit een vonnis tegen een leerling blijkt, was hij daar in 1508 reeds „geleyerspotmakere". Hij noemde zich toen, zooals M. Laurent heeft aangewezen, Guido Andries. Het blijkt dus, dat hij zich naar zijn vader heeft genoemd, die Andrea heette.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 41