35 weinig gaaf behouden gebleven. Wel heeft de bodem van ons land mooie scherven bewaard. Groote hoeveel heden zijn in den loop der jaren aan het licht gekomen en nog steeds worden zij gevonden bij gravingen voor nieuwe fundeeringen of anderszins. Zoo in Middel burg, waar apothekerspotjes werden opgegraven, in Delft, waar scherven werden opgebaggerd, in Leeuwar den bij het graven van de Jachthaven, in Rotterdam op het terrein voor het nieuwe stadhuis, waar men bewij zen voor een oude plaatselijke plateel- of gleibakkerij vond, in Amsterdam op het Waalseiland en op het ter rein voor het nieuwe gebouw van de Amsterdamsche bank1), om nu maar de grootste vindplaatsen te noe men, want ook elders worden zij gevonden. In Rotter dam zijn bij het opruimen van puin na Mei 1940 kel derwanden met blauw op witte en mooie tegels in blauw, groen en geel tot oranje en bruin, meestal be kende patronen, voor den dag gekomen en evenzoo al lerlei vaatwerk. Ook in 's-Gravenhage, Kampen, Hoorn, Monnikendam, Groningen en andere plaatsen en in Keu len, Bremen en Gotenburg in Zweden, waarheen veel Nederlandsch aardewerk werd uitgevoerd, zijn derge lijke schotels en scherven gevonden, terwijl ook van kleine apothekerspotjes, behalve in België en verschil lende plaatsen hier te lande, exemplaren aan het licht zijn gekomen in Keulen, Bremen, Oost-Friesland en Londen, die trouwens niet alle uit ons land afkomstig behoeven te zijn. Deze tegels, schotels en ander vaatwerk zijn niet alleen belangrijk als aantrekkelijke producten van de kunst van aardewerk maken, maar ook, omdat zij de 1De Amsterdamsche vondsten, waarbij stukken voorkomen met datum 1643 en 1644, dateeren blijkens de tweede vondst alle van vóór 1664; zij zijn uit een lateren tijd dan die in Leeuwar den en ten deele in Rotterdam en Delft. Zie Hudig, Oud Holland 1926 en 1928 en N. Ottema, de Beginperiode van de Friesche Majolica, te voren ten deele ook in Oud Holland 1925 ver schenen.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 40