28 tegen roet en asch door een stapel schotels met een omgekeerd geplaatste af te sluiten en ze zoo in den oven te zetten. Zooals de „Delftsche" borden en scho tels aan de onderzijde drie streepjes vertoonen, hebben de schotels, die op deze wijze zijn gebakken, in de voor zijde drie ruige plekjes van de proenen. Soms is er zelfs een stukje van een proenvoetje aan vast blijven zitten. De aarde, vooral van het oude schotelgoed, is niet zoo fijn als van het „Delftsch" en varieert van grauw en rossig tot crème, welke tint bij het „Delftsch" alge meen was, toen men het materiaal zoo fijn mogelijk maakte, om het aardewerk zoo dun te maken, dat het het Chineesche porselein tenminste zoo dicht mogelijk nabij zou komen. Bij de tegels merken wij hetzelfde verschil van de kleur der aarde op. Hier moet nog eens in het bijzon der gewezen op het gebruik van schabionen of „spon sen" (ponsen) bij de beschildering, omdat deze bij de groote aantallen, die er moesten worden gemaakt, ten eenen male onmisbaar waren. Voorts op de kleine putjes, afkomstig van spijkertjes, waarop de tegels on der de bewerking werden geplaatst. Om eenig idee te geven van een tegel- en schotel- bakkerij zullen wij het tegeltableau uit Bolsward, afb. 33, beschrijven, dat in onze afbeeldingen een beetje te klein is om het goed te kunnen onderscheiden. Het tafereel, dat in blauw op wit is uitgevoerd en 1737 gedateerd, is niet uit den bloeitijd der tegelfabricatie en niet zoo heel mooi geschilderd; het ontleent voor ons zijn belang aan het onderwerp, een tegelfabriek, ter plaatse gemaakt. Wij houden er rekening mede dat de ontwerper van het tableau ter wille van een goed over zicht van de fabricatie de verschillende handelingen eenigszins gedrongen op elkaar heeft voorgesteld. Maar aan drie kegelvormige voetjes, dat wordt gebruikt om in den oven het aardewerk van elkaar gescheiden te houden; zie de afbeel ding naar Paape op hlz. 27. Proenen komt van Italiaansch pironi.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 33