OUDE NEDERLANDSCHE MAJOLICA EN TEGELS DELFTSCH AARDEWERK Wie een mooien Delftschen schotel in handen neemt, geniet van het aan trekkelijke materiaal, het warm getin te wit, het fijne blauw en van de fris- sche kleuren, die vaak in het eenvou digste patroon het best uitkomen. Een mooi product van eigen land, dat fei telijk warmer, gloedvoller is dan wat er vaak mede wordt nagebootst, het Chineesche porselein. Niet minder boeiend zijn de oude helaas meestal slechts in scherven overgebleven, meer gedempt warm kleurige schotels en de rijke tegelpatronen in dezelfde kleuren. In het eerste deel van het boek wordt na een hoofdstuk over het plateelbak- ken de inkomst van de majolicatech- niek in de Noordelijke Nederlanden besproken. Over de Delftsche plateel bakkerijen en plateelbakkers is ver volgens een greep in de overvloedige archivalische gegevens gedaan om een inzicht te verkrijgen in leven en bedrijf. Het tweede deel handelt over het aardewerk: den voorlooper van het Delftsch en de tegels, die dezelf de kleuren en patronen vertoonen en in dezelfde ovens werden gemaakt en vervolgens over de verschillende soor ten van voorwerpen die er al in Delftsch aardewerk zijn vervaardigd. Als slot volgt een korte bespreking van de voorname plaats in de geschie denis van het Europeesche aarde werk die het Delftsch heeft ingeno men, dat meer dan een eeuw vooraan heeft gestaan.

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 246