algemeen mogelijk genomen, wij gebruiken het woord gewoonlijk in beperkteren zin en wel in tegenstelling tot porselein. Immers, houden wij een scherf van porselein naast een van aardewerk, dan zien wij bij porselein feitelijk één wit lichaam, en alleen hij scherper toezien zal men een witte steenachtige kern en een glasachtige glazuurlaag kunnen onderscheiden, die meestal zonder scherpe afscheiding in elkaar overloopen, die dus als het ware in elkaar versmolten zijn, zoodat een homo geen lichaam is ontstaan. Bij aardewerk zien wij meestal een grauwe, rosse of roomkleurige, soms ook een witte scherf, die meer of minder bros, met een mes afgekrabd kan worden, en daaroverheen, duidelijk afgescheiden, de glazuurlaag, die glasachtig is en doorzichtig (meestal loodglazuur) of ondoorzichtig (gewoonlijk tingla- zuur). Daar de massa niet homogeen is, aangezien het glazuur niet met de aarde is samengesmolten, barst deze glazuurlaag licht en vertoont een net van barstjes, de „craquelure", ja, zij schilfert zelfs af. Van porselein kan men nog de doorschijnendheid, wanneer de wand niet te dik is, opmerkenaardewerk pleegt, op een zeer enkele uitzondering na, ondoorschijnend te zijn. Maar, al zien wij nu verschil, wanneer wij een scherf van aardewerk en een van porselein vergelijken, dit neemt niet weg dat er feitelijk geen grens ergens tus- schen porselein en aardewerk is te trekken. Wij zien alleen onderscheid, omdat wij twee uitersten van het zelfde product voor ons hebben. De geschiedenis bewijst dit nader. Het oudste aarden vaatwerk, dat men kent, is steeds aardewerk in dien zin, dat het een brosse poreuse scherf vertoont, in voorhistorische tijden en ook nog wel later, zonder glazuur. Sinds heeft men er naar gestreefd het materiaal te verbeteren. De aarde, die men zich daarvoor kon verschaffen, speelde natuur lijk een groote, ja, wel de grootste rol. In China had men in overvloed van de beste aarde, de fijne koalin- aarde, en daar vindt men dan ook al vroeg aardewerk, dat men om de harde witte kern porselein moet noemen, 18

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 23