in hitte snel gedroogd, of gebakken en daardoor hard geworden is; dat dus door het blootstellen aan gloei hitte niet alleen het water, waarmede de aarde is aan gemengd, maar ook het chemisch gebonden vocht is uitgedreven, en de aarddeelen min of meer zijn samen gesmolten. Hoe hooger de temperatuur bij dit bakken wordt opgevoerd, des te harder en geslotener, dus min der poreus wordt de aarde. Zoo is de aarde van het vaatwerk, dat men in de 13de tot 15de eeuw in Egypte maakte en die van ons oude „Delftsch", zonder glazuur zeer poreus. De aarde van alle hard aardewerk (zooals de Duitsche steenen kannen en het Engelsche „steen", zooals wedgwood) is daarentegen onder hooge, porse lein bij zeer hooge temperatuur saamgesmolten en niet poreus, wat feitelijk de eisch is voor vaatwerk, waarin vethoudende vloeistoffen bewaard moeten kunnen wor den. Natuurlijk moet de grondstof, welke men voor deze laatste soorten van aardewerk gebruikt, in staat zijn om hooge temperaturen te verdragen. In de landen, waar de aarde niet geschikt is voor groote hitte, heeft men zich moeten tevreden stellen met bij lage temperatuur poreus vaatwerk te bakken en men heeft de poreusheid moeten verhelpen door de aarde met een glazuurlaag te dekken. Daartoe overtrok men de voorwerpen, voor dat men ze bakte, door indompeling in loodglazuur, een glassoort die reeds bij niet te hooge temperatuur smolt en dan een glasachtige laag over de poreuse aardkern vormde, zoodat het voorwerp geen vocht meer kon doorlaten. Uit het oude Egypte is ons deze wijze van vaatwerk maken al bekend. Natuurlijk is op den duur het niet poreus maken niet de eenige drijfveer voor het aanwenden van glazuur geweest en het was dit al evenmin in Egypte. Het glazuur op het Chineesche porselein bewijst wel, dat de behoefte om het voorwerp glanzend te maken en met beschildering of op andere wijze te versieren ook steeds een groote rol heeft ge speeld. Hebben wij hier de heteekenis van „aardewerk" zoo 17 Aardewerk 2

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 22