merk van een schotel of kan of welk voorwerp ook bekijken. Ga vóór alles van het voorwerp uit, laat dit tot U spreken en U van zijn echtheid overtuigen. Hier komen wij aan een van de moeilijkste dingen, waarvoor veel omgang met het materiaal zelf feitelijk een ver- eischte is. Bestudeer vooral de goede stukken in de musea. Geniet van materiaal en kleur. Ook de patronen zijn van beteekenis, maar men moet toch altijd beden ken dat de plateelschilders allerlei voorbeelden ge bruikten, zoowel van porselein als van prenten. En vooral deze laatste waren vaak toevallig of speciaal om het onderwerp gekozen. Al heeft nu voor de kennis van het aardewerk een nauwkeurig inzicht in de bedrijven, in het leven van de meesters-plateelbakkers en de andere medewerkers niet die beteekenis, die sommigen daarvan vroeger wel ver wachtten, aangezien de aanwijzingen, die ons zouden doen weten wat in den bloeitijd in de verschillende fabrieken is gemaakt, zoo uiterst gering zijn, toch loont de lectuur van de zorgvuldig gemaakte notities van Mr Van der Burgh zeer de moeite. Behalve dat de acten op enkele punten inderdaad nog iets opleveren, dat nog niet de aandacht had getrokken, boeit ons het leven en bedrijf, dat uit de vele stukken, die de plateelbakkers lieten opmaken, op zoo heel verschillende wijzen spreekt. Een kijkje geven zij ons in hun bestaan, dat een levendigen achtergrond geeft voor de bestudeering van het aardewerk. Wij zullen er in ons derde hoofd stuk gaarne gebruik van maken. 12

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 17