LITERATUUR 174 In haar museumgids „Oud Aardewerk" en in „Old Dutch Pot- tery and Tiles" van de schrijfster zijn uitvoerige literatuurlijsten te vinden, voor wie zich meer in het bijzonder met het aardewerk wil bezighouden. Ook het historisch overzicht met de noten van Hudig's „Delfter Fayence" van 1929 kan daarbij dienst doen. Om dat het boek het pionierswerk is, noemen wij Henri Havard „La Céramique hollandaise, Histoire des fayences de Delft", enz. Am sterdam 1909, 2 deelen, maar het behoort toch niet tot de boeken, die wij den niet-ingewijde behoudens voor eenige afbeeldingen aanraden te gebruiken. Hieronder volgen eerst de titels der boe ken, die voor den belangstellenden leek van belang zijn, vooral om de afbeeldingen, gekleurd zoowel als ongekleurd. Elisabeth Neurdenburg, vertaling van Bernard Rackham, Old Dutch Pottery and Tiles, London 1923. Ferrand W. Hudig, Delfter Fayence, Band 34 der Bibliothek für Kunst- und Antiquitatensammler, 1929. Eelco M. Fis und Commer de Geus, Altholldndische Fliesen, Amsterdam 1926 en 1933, 2 deelen; het tweede deel met uit voerige bespreking van de tegels en tegelbakkerijen, door F. W. Hudig. Ida C. E. Peelen, Rijks-museum „Huis Lambert van Meerten" te Delft, Gids (1923). A. Hoynck van Papendrecht, De Rotterdamsche Plateel- en Tegel bakkers, Rotterdam, 1920. Nanne Ottema, De Beginperiode van de Friesche Majolica, 1926, tevoren ten deele verschenen in de Vrije Fries, deel XXVII 1924 en in Oud-Holland 1925 als: De Opkomst van het Majo- lica-bedrijf in de Noordelijke Nederlanden. Sinds 1929 zijn behalve het tweede deel van het bovenge noemde werk van Vis en de Geus nog de volgende boeken en tijdschriftartikels verschenen (men zie ook onze noten). Oude Majolica en Tegels. Bernard Rackham, Early Netherlands Maiolica, London 1926. A Netherlands Maiolica Vase from the Tower of London, The Antiquaries Journal July 1939 (Vol. XIX no. 3). Nanne Ottema, Oud Antwerpsch plateelwerk, uittreksel uit het IXe Jaarboek van Antwerpen's Oudheidkundige Kring, 1933. Henri Nicaise, XVIIe Eeuwsche Antwerpsche of Nederlandsche tegels 1934. Les origines italiennes des faienceries d'Anvers et des

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 179