de plateelbakkers Claude Révérend, die zich in Delft op de hoogte had gesteld en zijn broer Frangois, die in St. Cloud werkten en geregeld arbeiders uit Hol land wierven. Ook in Engeland, waar reeds vroeg in de 17de eeuw van de Zuidelijke Nederlanden uit de techniek van het aardewerk met tinglazuur was be oefend, vestigden zich Delftsche plateelbakkers. Jan Ariens van Hamme verkreeg in 1671 een patent om te Lambeth bij Londen tegels en „porselein" te maken. In Bristol is vooral veel wat men noemt „boeren- delftsch", dat niet zoo gemakkelijk van het Holland- sche te onderscheiden is, gemaakt. De oorlog die in 1672 uitbrak, was oorzaak van een verbod van invoer, waarop wij de reactie der Delftsche plateelbakkers reeds boven vermeldden. Ook in Denemarken en Zweden ging men over tot het vervaardigen van plateelbakkerswerk, in Kopenhagen in 1722 en evenzoo in Gotenburg; in Stockholm werd de fabriek van Rörstrand gesticht in 1725. Een invoerverbod moest in 1739 ook in Dene marken de fabricatie steunen. Ondertusschen kunnen wij wel zeggen, dat het „Delftsch", wat de kwaliteit aangaat, bovenaan is blij ven staan. Wel hebben wij niet voor alle landen het getuigenis van een inwoner, zooals van Frankrijk, waar Savary des Bruslons in het eerste kwart der 18de eeuw in le Dictionnaire Universelle de Commerce schreef: „Les plus belles faiences qui se fassent en France sont celles de Nevers, Rouen et St. Cloud, mais elles n'ap- prochent ni pour les dessins, ni pour la finesse, ni pour 1'émail celle de Hollande", maar deze uitspraak is toch kenmerkend ook voor het meeste buiten Holland ge maakte werk. Met dit getuigenis kunnen wij onze be schouwingen over de oude Noord-Nederlandsche majo lica, de tegels en het Delftsche aardewerk besluiten. Moge mijn overzicht aanleiding zijn voor jongere kunsthistorici om de studie op te nemen van dit aarde werk, dat ondanks eigenaardigheden en misschien ook daardoor den liefhebber veel te genieten geeft. 170

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 175