TWAALFDE HOOFDSTUK SLOT DE PLAATS VAN HET DELFTSCH IN DE GESCHIEDENIS VAN HET EUROPEESCHE AARDEWERK De invloed, die van de fabrikatie van het Delftsch aardewerk is uitgegaan, is zeer groot geweest. Nauwe lijks was het product in het buitenland bekend gewor den of het werd in groote massa's uitgevoerd. Wij spra ken reeds boven daarover en herinneren er hier nog slechts aan dat reeds sinds omstreeks 1660 voor dui zenden guldens naar verschillende landen van Europa en daarbuiten werd verzonden. En vrijwel gelijktijdig volgt de oprichting van plateelbakkerijen in andere landen. Zoo begon men in de Zuidelijke Nederlanden, waar vandaan de kunst van het bakken met tinglazuur naar het Noorden was gekomen, nu Delftsch aardewerk na te volgen. Invoerverbod of verzwaring van invoerrech ten op Hollandsche waar en zelfs verhooging van uit voerrechten op de voor Delft onmisbare Doorniksche aarde moesten den bloei der fabricatie bevorderen. In Duitschland was reeds vroeg in Hamburg aardewerk met tinglazuur gemaakt. In 1661 werd in Hanau door Jacob van der Wallen en Daniël Behagle, in 1666 in Frankfort een plateelbakkerij opgericht, en evenzoo in andere plaatsen als Potsdam en Cassel. In den loop der jaren is in de Duitsche landen het vervaardigen van plateelbakkerswerk ten zeerste bevorderd geworden door de belangstelling der verschillende vorsten. Ook is zelfs een plateelbakkerij, waar in den beginne Hol landers werkten, als het ware de voorlooper geweest van de Meissener porseleinfabriek; wij herinneren hier nog aan de roode theepotten. In Frankrijk waren het 169

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 174