bakkers bij hun notarissen hadden laten opteekenen. Het kan mijn bedoeling niet zijn over de vele plateel bakkerijen en meesters plateelbakkers uitvoerig te schrijven. Nog altijd ontbreken de verbindende schakels, die de fabrieken en het gemerkte aardewerk tot elkaar zouden kunnen brengen door middel van de merken. De lijsten, waarop de plateelbakkers deze kunnen heb ben gedeponeerd, zijn en blijven nog steeds zoek. Be halve de merken die zeven meesters in 1680 deponeer den in verband met een nieuw procédé, dat toen opgang maakte, de nabootsing van Chineesche roode thee potten, kennen wij pas van het jaar 1764 een meer algemeene lijst, maar dan is de bloeitijd van het „Delftsch" al voorbij. Voor de bestudeering van het aardewerk heeft dus de nadere kennismaking met dat gene wat de plateelbakkers door hun notarissen lieten vastleggen, niet die beteekenis, die zij zou hebben voor het geval dat wij zekerheid over de merken konden ver krijgen en dus hun aller werk zouden kunnen aanwij zen. Ja, het ingewikkelde netwerk van eigenaars en plateelbakkerijen, van eigenaars van meer dan één fa briek of van gedeelten, terwijl vaak de schilders, die mee het bijzondere aan het product gaven, ongenoemd bleven, is een rijstebrijberg, waarvan het dooreten niet in Luilekkerland brengt. Misschien konden wij beter van een kluwen van vele door elkaar loopende draden spreken, waarvan de ontwarring een monnikenwerk moet worden genoemd. Uit een oogpunt van historisch- oeconomische geschiedenis zal het volledig overzicht van de plateelbakkerijen met de eigenaars, de meesters- plateelbakkers, plateelschilders en anderen zijn betee kenis hebben. Voor het aardewerk zal ik een ieder aan raden: ga van het product zelf uit, vergelijk materiaal, wijze van beschildering en uitvoering. Zie naar de mer ken, waarvan een plausibele verklaring is te vinden, en gebruik deze overigens als verbindenden schakel tus- schen de aardewerkproducten zelf. Een goed aarde werkkenner zal steeds de achterzijde en het eventueele 11

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 16