techniek en kleur gemaakt. Voorbeelden daarvan, ver sierd met bloemenmandjes in medaillon en aansluiten de hoekvulling, afb. 93, bezit het Museum Lambert van Meerten te Delft1). Wij wijzen voorts op een grooteren tegel, afb. 92, met Chineeschen bloemtak, vogels en rand van Lodewijk XIV ornament; op een grooten schotel met voorstelling van Chineesche vrouwen in een tuin bij een tafel met bloemvaas, binnen een rand van bloemornament in afwisselende vakken, waarin onder meer een Chineesch vrouwenkopje2). Voorts op een even grooten schotel, waarop is afgebeeld Mozes, die den Egyptenaar doodt, omlijst door een bloemen rand3). Wij zijn met deze voorstelling weer uit het verre Oosten teruggekeerd en noemen thans eenige bordjes, versierd met kleurigen boeket in vaas of mand of met bloemtak. Een er van, dat behalve met bloe menmanden in uitgespaarde vakken ook nog voorzien is van kleine Chineesche voorstellingen, draagt met zijn gouden fond, waartegen rood, een afzonderlijk, weer meer aan Chineesch porselein herinnerend karakter. Twee borden met wapen doen door hun palet aan „fa milie rose" denken. Een stel van drie vazen, die een eigenaardigen gedraaiden vorm hebben, met deksels die als knop een Chineesch vrouwenhoofd dragen, naboot sing van zoogenaamd Harlekijnporselein"4), is voor namelijk van belang, omdat wij het merk kennen en het stel dus ten naaste bij kunnen dateeren. De letters A en I.H. komen namelijk voor op de lijst van merken die in 1764 bij de overheid gedeponeerd werden vol gens de bovengenoemde keur, en wel als het merk van Jacobus Halder, die omstreeks dat jaar J. T. Dextra is opgevolgd als eigenaar van de plateelbakkerij „de Grieksche A". Het stel kan dus niet vóór 1764 gemaakt zijn. Tenslotte het aardewerk, waarbij zoowel voor vorm D Vergelijk een schotel in het Rijksmuseum, Hudig, Delfter Fayence afb. 130. 2) T.a.p. afb. 229. 3) T.a.p. afb. 230. 4) T.a.p. afb. 234. 160

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 165