was. Ook is mij een frissche wind om de ooren gewaaid bij de lectuur van de notities uit Delftsche notarieele acten opgeteekend door Mr A. H. H. van der Burgh, wiens collectie de kern van het bezit aan „Delftsch" van het Haagsche Gemeente Museum vormt. In den tijd dat ik mijn vorige boeken schreef, heb ik deze notities niet tot mijn beschikking kunnen krijgen, omdat ze elders gebruikt werden. Portefeuilles vol fijngeschreven aan- teekeningen zijn het uit stapels acten geëxerpeerd met het geduld dat dergelijk werk vraagt en de liefde van den toegewijden verzamelaar1). Zijn bedoeling was materiaal te verzamelen voor een geschiedenis van het Delftsche plateelbakkersbedrijf. Als echt liefhebber van Delftsch aardewerk heeft hij dit werk, dat hem het aardewerk nauwelijks nader had kunnen brengen, niet volvoerd. Wel heeft hij over de plateelbakkers uit den vroegen Delftschen tijd geschreven, maar, naar hij eens heeft gezegd, uit een oogpunt van den ceramiekliefheb- ber viel er uit de archivalia niet zoo veel te putten als men wel had kunnen hopen. En de wijze, waarop de pionier van het Delftsch, de overigens voor onze cera miek zoo verdienstelijke Franschman Henri Havard, de archivalia had gebruikt door voor alle merken na men aan te wijzen, had hem wellicht wat afgeschrikt naar den verbindenden band tusschen de notarieele acten en het aardewerk te zoeken. Het was lang niet alles nieuw wat de notities van Van der Burgh mij boden. Wij allen die over de ceramiek schreven, hadden wel op een of andere wijze iets uit diens notities verwerkt. Maar het was goed eens een overzicht te krijgen van hetgeen de Delftsche plateel- D De notarieele acten bevinden zich tegenwoordig in het Rijksarchief te 's-Gravenhage. De notities, 1650 bladzijden en eenige cahiers met de geschiedenis van een aantal plateelbak kerijen en lijstjes met eigenaren, zijn in het Gemeente-archief te Delft. Mej. P. Beydals, wn. gemeente-archivaris van Delft, was zoo vriendelijk mij de portefeuilles stuk voor stuk ter lezing toe te zenden. Ook voor de controle van eenige gegevens over de Delftsche plateelbakkers ben ik haar dank verschuldigd. 10

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 15