ornamentrand, deels met, deels zonder groen, afb. 84; een fijn geschilderd olie- en azijnstel, afb. 87; een bakje met afwisselend blauwe en gouden ribben en twee thee bussen met schroefdekselverschillende kannen, waarvan een versierd is met een musiceerenden man in het kostuum van den tijd van Lodewijk XIV naast Japansche bloemtakken. Een schotel in het Gemeentemuseum te 's-Graven- hage, afb. 83, en een grooter exemplaar in het Museum Boymans te Rotterdam dragen het wapen van Frede- rik I van Pruisen, den grootvader en niet Frederik de Groote zelf2), zooals men vroeger meende. De schotel wordt daardoor gedateerd op ongeveer 1710 en in elk geval vóór het overlijden van den vorst in 1713. Het is dus een product van den tijd dat de weduwe van Pieter Adriaensz. Kocx de plateelbakkerij voortzette en haar contract, zooals wij reeds zagen, met vier goudschilders had. Uitgebreider, maar daarom niet smaakvoller, is het palet van een grooten schotel in het Rijksmuseum, met voorstelling van Europa op den stier, naar een prent van H. Goltzius, binnen randversiering. 3) De kleuren rood, blauw, groen, geel, zwart, rose, lila, grijs en goud doen ons dezen schotel, waarvan het merk niet meer hetzelfde is, maar met vloeiende schrijfletters geteekend, beschouwen als een stuk van dezelfde plateelbakkerij uit het tweede kwart der 18de eeuw. Een afzonderlijke plaats nemen de voorwerpen in, waarbij het groen sterk overheerscht, terwijl de andere kleuren behalve rood zoo spaarzaam zijn toegepast, dat de bedoeling duidelijk is om een bijzonder fijn stuk Chineesch porselein „familie verte" na te bootsen. Een kan met deksel in het Gemeentemuseum te 's-Graven- hage is een mooi voorbeeld van deze soort met het merk 1) Hudig, Delfter Fayence afb. 125; zie ook andere voorwer pen gemerkt P.A.K. aldaar. 2) Elsevier 1932, opmerking van Mattie Vigelius in een artikel over allerlei borden met wapens, „Wapengoet" getiteld. 3) Hudig, Delfter Fayence afb. 140. 154

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 159