met dit boek een begin maak, is een dergelijke wijze van werken ook daarom aangewezen, omdat het aarde werk voor verreweg het grootste gedeelte is opgeborgen en niet bestudeerd kan worden, terwijl een handleiding toch gereed moet zijn, wanneer in betere tijden het museumbezit weer tentoongesteld zal zijn. Voor den museumbezoeker is dit boek bestemd, niet voor den verzamelaar of den bezoeker van particuliere collecties. Deze zullen er hoogstens eenige dingen in vinden, die de oudere boeken nog niet gaven. Door de tijdsomstan digheden ben ik met mijn overzicht in de eerste plaats aangewezen op de verzameling van het Rijksmuseum te Amsterdam, die ik door jarenlangen omgang goed ken en waar een collectie negatieven aanwezig is, waar uit ik een ruime keuze heb kunnen doen. Maar ook andere musea, zij het niet alle in zoo groote mate als ik wel had gewenscht, hebben hun aandeel in de af beeldingen geleverd. Het Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten te Delft heeft voor de tegels voor mate riaal kunnen zorgen. Den museumdirecties breng ik gaarne mijn dank. Dat ook buiten de voorwerpen, waar van een afbeelding kon worden gegeven, een vrij groot aantal stukken uit het Rijksmuseum is vermeld, vindt zijn reden in het voordeel dat het voor den belangstel lenden museumbezoeker zal hebben een overzicht van het aardewerk aan één goede verzameling te verkrijgen. Het inzicht in andere collecties zal daardoor gemakke lijker worden gemaakt. Ook is het de beste wijze om tenminste een indruk te ontvangen van wat er al niet aan Delftseh aardewerk is gemaakt en in de huizen en huishoudingen toegepast, zoowel sier- als gebruiksvoor werpen. Zeg ik dat dit boek bedoeld is als een gids, zooals in dertijd mijn „Oud Aardewerk", dan mag ik wel opmer ken, dat het toch eigenlijk een geheel nieuw werk is ge worden, aangezien er op verschillende punten nieuwe gegevens verwerkt konden worden en ook mijn eigen op vatting na twintig jaar op een aantal punten gewijzigd 9

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 14