eenzelfde soort van randversiering vertoont als de vroege Oud-Hollandsche schotels1). Thans volgen nog een aantal schotels en borden, die met alle bekende in het glazuur gebakken kleuren zijn beschilderd. Zij vormen een uitgebreide groep van gro ver beschilderde, maar zeer decoratieve en vaak origi- neele schotels, die wel grootendeels in de 18de eeuw gemaakt, toch ook veelal nog eenigen Chineeschen invloed vertoonen, zie de titelplaat en afb. 66. Afzon derlijk moet vermeld een schotel, waarop een mand met fruit is afgebeeld en wel om de dateering: 1776. Voorts vindt men in het Rijksmuseum behalve enkele fijner beschilderde bordjes een aardige verzameling van deze soort. Daaronder zijn de zoogenaamde pauwe- veerborden en bordjes, die wij ook met louter blauwe beschildering leerden kennen, voorbeelden van soorten, die door verschillende fabrieken zijn vervaardigd2). Bij de muurplaten en applieken kunnen wij dezelfde indeeling maken als bij de schotels. Eenige muurplaten zijn versierd met een tafereel in blauw, waaromheen een rand van kleurige bloemen, die soms in relief is bewerkt. Een groote groep van muurplaten heeft een gemodelleerden rand in grove Lodewijk XIV en Lode- wijk XV vormen, alles in blauw, bruin, geel en groen, om een tafereel in blauw, dat meestal een herdersscène is. Twee kleine ovale platen, afb. 67, zijn in zacht palet versierd met aardig geteekende figuren (zittende drin kers), waarvan een op een band de woorden: G. Sacht- leeven draagt, waarschijnlijk den naam van den maker van de prent, die tot voorbeeld diende. Op beide pla ten, die eikaars pendant zijn, is de figuur omlijst door Lodewijk XIV cartouche-ornament, bekroond door engelfiguurtjes, die een schild houden. Chineesche ver siering vinden wij op een mooie ovale muurplaat, afb. 69, waarop twee vrouwen. Een plaat met uitge- schulpten rand en voorstelling van een sledevaart ver- 1) Hudig afb. 245 en ons vignet. 2) T.a.p. afb. 256 en ons vignet. 144

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 149