met bloemversiering, naar Europeeschen trant of naar voorbeeld van het verre Oostenbeide soorten met een speciaal Delftsch karakter. Onder de borden van deze laatste soort zijn er in het Rijksmuseum eenige met kleurige bloemtakken, waarin een krachtig roodbruin overheerscht. Enkele andere vertoonen met minder groote bloemen, en daardoor geen overheerschend roodbruin, overigens eenzelfde kleureffect. Bij twee schotels, afb. 63, zien wij de helderste kleuren van het Delftsche palet in mooie verdeeling bij een versiering met bloemen en vogels tegen prachtig wit toegepast. Chineesch zijn de motieven, maar door de omwerking toch weer geheel Delftsch, en Delftsch van de beste soort door de eigen kleurencombinatie. Zeer fijn van kleur zijn voorts twee schotels met tafereelen van Chi- neesche vrouwen en kinderen; verrassend door hun palet, vertoonen zij overeenkomstige teekening, maar de kleuren zijn bij beide verschillend aangebracht. Een geheel ander karakter draagt een bord, waarop vier Chineezen om een tafel binnen smallen ornamentrand zijn afgebeeld. De schotels en borden, meest groote, maar ook enkele kleine, die Europeesch ornament ver toonen, zijn versierd met een vaas met bloemen en rand versiering van bloemen of ander ornament. Daaronder zijn er uit de vroege zoowel als uit de late 18de eeuw. Een vroeg stuk is zeker wel de schotel met over wegend blauw in de versiering, welke bestaat uit een bloemvaas binnen rand van Lodewijk XlV-ornament, afb. 64. Onder de borden met wapens en opschriften noemen wij een bordje met het wapen der familie Van der Hoe ven, gemerkt D (Dextra), dat ook door de kleur nog eenigszins aan de oude wapenborden herinnert. Dat ook de oude traditie is blijven voortbestaan - wij wezen er reeds boven op bewijst een misschien nog 17de of reeds 18de eeuwsch bord in blauw, geel en groen, met opschrift „Loof Godt altijt", gemerkt met het bijltje, dat eenzelfde wijze van versieren, ja 143

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 148