omheen een veelkleurigen rand, waarin soms ook nog kleine medaillons met tafereelen zijn aangebracht. In de verschillende randen kunnen wij behalve bloem- versiering en kinderfiguurtjes motieven der Lodewijk- stijlen herkennen, waardoor de borden min of meer gedateerd kunnen worden, al zal ook hier wel gelden dat de Delftsche plateelbakkers zich niet nauwkeurig aan den stijl van eigen tijd hielden, zoodat Lode- wijk XIV, Regentschaps- en Lodewijk XV-motieven voor onze dateering niet zooveel beteekenen, dat de verschillende schotels niet omstreeks denzelfden tijd gemaakt zouden kunnen zijn. Wij konden immers dit zelfde met de schildering naar prenten en naar Chi- neesch voorbeeld constateeren. Voor de kennis der stijl ontwikkeling moet men niet bij de Delftsche plateel bakkers in de leer gaan. Veel liever zien wij hen zelf ontwerpen en meer nog genieten wij van hun fleurig palet en mooi materiaal. In het Rijksmuseum ziet men behalve een paar schotels met blauw landschap, om lijst door een rand met fond van rose netwerk, welk ornament ook op een groot kwispedoor, op twee applie- ken en op twee muurplaten met paars landschap voor komt, onder meer schotels met blauw landschap en kleurigen ornamentrand, waarbij twee die van het jaar tal 1756 zijn voorzien. Wij zijn hiermee dus in het midden der 18de eeuw gekomen. Jammer genoeg ont breken ons verder alle aanwijzingen, daar wel haast alle schotels ongemerkt zijn; slechts één is er gemerkt met het bijltje van „de Bijl". Dit geldt ook voor de muurplaten der 18de eeuw, die een veelkleurige ver siering vertoonen; geheel anders dus dan bij het „blauw", waar wij steeds door jaartallen, vaak ook door merken, de ontwikkeling van het bedrijf beves tigd konden zien. Na deze schotels met blauwe Hol- landsche landschappen noemen wij nog een schotel met gekleurd Chineesch landschap in Europeeschen rand, gemerkt D (Dextra). Een mooier en belangrijker soort van schotels is die 142

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 147