in de kleuren is de eene gedateerd 7 Juni 1739 en ge merkt met de letters I.V.K., afb. 62. Eindelijk is er in hetzelfde museum nog een boven afgeronde tegel, ver sierd met een fijn geschilderde vaas met bloemen1), en twee wapenborden op zwarten fond, gedateerd 1704 2), waarvan de fabriek onbekend is. Als voorbeeld van aardewerk, waarbij naar voorbeeld van een buitenlandsche fabriek werd gewerkt, noemen wij twee fijngeschilderde ongemerkte muiltjes, afb. 59, met bloemtakken en randen in licht rood en blauw in navolging van het „rouille et bleu" van Rouaan. Een ander voorbeeld is een bord met vogels en bloem takken en randversiering in rood en blauw; het is ge merkt met het onbekende merk dat wij reeds op de groote tulpenhouders in blauw of wit aantroffen het merk dat men immers zonder zekerheid wel aan Jan van der Laen, in „de drie Klokken" toeschrijft. Het schijnt dat Delftsche en Rouaansche plateelbak kerijen wel over en weer eikaars werk namaakten. Plateelbakkerij de Roos. Een van de meer bekende fabrieken is ook de pla teelbakkerij „de Roos". Deze fabriek vindt men al in 1675 vermeld, zij komt voor op de lijst van 1764 en bestaat nog in het begin van de 19de eeuw. Het zou moeilijk zijn op het enkele woord „Roos" afgaande, het aardewerk van deze plateelbakkerij te dateeren, wanneer niet op de lijst van 1764 de toenmalige eige naar Dirk van der Does, die ook wel, naar hij opgeeft D.V.D.D. merkte, als zijn fabrieksmerk een geteekende roos (eigenlijk een rozet) had opgegeven, en niet het woord „Roos", terwijl dit woord als merk dient voor een blauwe kan, die wij om zijn versiering bij de 17de eeuwsche groep der landschappen op voorwerpen, gemerkt hebben genoemd. Wij kunnen daarom en D T.a.p. afb. 172. 2) T.a.p. afb. 166. 136

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 141