8 1920 de Rotterdamsche plateel- en tegelbakkers behan deld had, N. Ottema te Leeuwarden zich vooral op het oudere aardewerk, de voorlooper van het Delftsch, waarop Dr A. Pit de aandacht had gevestigd, toelegde en Ida Peelen in 1923 haar gids voor het Museum Huis Lambert van Meerten te Delft schreef met de bespre king van de vele soorten van tegels, die dat museum rijk is. In Engeland heeft Rackham, in België hebben na M. Laurent de jong overleden Henri Nicaise en L. J. M. Philippen Pr. zich vooral met de oud-Antwerpsche majolica en de Italiaansche afkomst en invloed bezig gehouden. Sinds eenige jaren is de belangstelling wel niet zoo toegenomen die is er altijd wel geweest -, maar er be staat behoefte aan een boek dat een overzicht geeft van het Delftsch aardewerk, en ook van de oude Noord- Nederlandsche majolica en de tegels. Onze oudere boe ken zijn uitverkocht. Toen ik al eenige malen de vraag had gekregen om een werk over „Delftsch" te schrijven, heb ik begrepen dat ik mijn oude onderwerp nog eens moest opnemen. Een herdruk van een der bestaande boeken te geven is niet mogelijk. En toch moet er wor den opgeteekend wat de museumbezoeker noodig heeft, wil het aardewerk, dat in de verschillende musea zoo volop aanwezig is, weer tot hem spreken, zooals het dit tot ons deed en nog doet. Zelf beschouw ik dit boek als een nieuw overzicht voor den leek van den algemeenen stand van onze kennis van het Delftsch aardewerk. Ik ben niet in uitvoerige details getreden. Het karakter van museumgids heb ik niet geheel losgelaten. Zoo menig maal is mij gezegd dat mijn „Oud Aardewerk" een ge schikte inleiding tot het leeren kennen van het „Delftsch" is, dat ik den opzet, die in „Old Dutch Pottery and Tiles" nog eenige uitbreiding over de tegels had ge kregen, wil behouden, terwijl ik mij evenals in dit laatste boek tot het „Delftsch", zijn voorlooper, de oude Noord-Nederlandsche majolica en de in dezelfde techniek uitgevoerde tegels bepaal. In den tijd dat ik

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 13