ACHTSTE HOOFDSTUK VEELKLEURIG DELFTSCH MET IN HET GROOTE VUUR GEBAKKEN KLEUREN In den bloeitijd van het Delftsch hebben de plateel bakkers zich ook op het maken van veelkleurig aarde werk toegelegd. Tusschen het oude Noord-Nederland- sche veelkleurige en dat van Delft is echter nauwelijks verband en zeker geen direct verband aan te wijzen. De brug loopt, zooals wij boven reeds hebben besproken, over het „blauw". Van het oude polychrome aarde werk is men langzamerhand door verbetering der tech niek en onder invloed van het Chineesche porselein, eerst tot de versiering met louter blauw op mooi wit tinglazuur overgegaan en vervolgens heeft men, mee tengevolge van den invoer van veelkleurig porselein uit China, met frissche kleuren, waaronder als iets ge heel nieuws rood, en ook zwart, tegen helder wit tin- glazuur, het mooie veelkleurige Delftsch vervaardigd. De Delftsche plateelbakkers zagen zich daarbij als het ware voor een geheel nieuw procédé geplaatst. De moeilijkheden, die zich bij het gebruik van hun veel kleurig palet voordeden, waren niet gering. De meeste kleuren waren zoo al niet geheel ongeschikt om tegelijk met het glazuur in hooge temperatuur te worden ge bakken, dan toch konden zij maar ternauwernood die hitte verdragen. Des te belangrijker is dan ook het kun nen van de Delftsche plateelbakkers, dat ons in het veelkleurige aardewerk van het groote vuur vertoond wordt. Maar niet veel minder belangrijk is hun pogen om meer te bereiken dan op deze wijze mogelijk was, al is dan ook de weg, die hier werd ingeslagen het opbakken van kleuren in een tweede lichter vuur ge makkelijker te bewandelen. 133

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 138