den aanvang der 18de eeuw1). Behalve deze viool zijn er nog drie exemplaren in musea te Brussel en Rouaan. Wij zullen de verschillende voorwerpen in het Rijks museum te Amsterdam niet alle afzonderlijk bespreken en noemen slechts een mandje, een kalender met draai bare schijf, een groote kom met een drinkgelag naar den Engelschen schilder Hogarth; een spaarpot ver sierd met landschappen; een vogelkooi met fijn ge schilderd ornament van Chineesche bloemen en vo gels2). Verschillende kleine voorwerpen als theepot ten, doosjes, kandelaars, een fontein3), bakjes, vazen en bekers, gemerkt met een D, worden aan de plateel bakkerij „de Grieksche A", eigenaar J. T. Dextra, toe geschreven. Bij deze stukken dient te worden opgemerkt, dat Dextra op de lijst van 1764 als zijn merk heeft opgegeven A en I.T.D., waarbij hij liet aanteekenen dat dit merk geplaatst moest worden „agter op mijn beste goederen". Hiertoe zouden dus de genoemde stuk ken niet behooren. Het Rijksmuseum te Amsterdam bezit verschillende gemerkte stukken van de plateel bakkerij van Johannes van Duyn, zooals een stel vazen met deksel, versierd met tafereeltjes in rococo-orna- ment, een inktstel, fruitschaaltjes. Van andere fabrieken noemen wij slechts een tabaksdoos in rococovorm, ver sierd met herderstafereeltjes, gemerkt G.V.S., uit de plateelbakkerij van Geertruy Verstelle. Een koffiekan in rococovorm met landschappen, gemerkt W.V.D.B., afb. 49, en afkomstig uit de fabriek ,,'t Fortuyn", eige nares Weduwe van den Briel, is een voorbeeld van goed begrip voor de stijlvormen van den tijd. Terwijl voor eenkleurige beschildering vrijwel steeds blauw is gebruikt, zijn er ook wel voorwerpen met paars en met zacht bruin beschilderd. Als voorbeelden noemen wij een klein sleetje en een peperbus met het merk A in het Rijksmuseum te Amsterdam. 1) Voor de achterzijde van de viool zie men Old Dutch Pot- tery and Tiles pl. XXXII fig. 51b. 2) Hudig, Delfter Fayence afb. 187. 3) T.a.p. afb. 237. 132

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 137