serie van zes groote schotels met verschillende taferee- len uit de geschiedenis van den verloren zoon in bree- den ornamentrand. Ook in deze periode komen nauw keurige nabootsingen van Chineesch blauw op wit por- celein voor, zooals op een paar borden, op een schotel met opstaanden rand en zes pootjes met op het plat een Chineeschen tuin, gemerkt C.B. met een ster (pla teelbakkerij „de Ster", eigenaar Cornelis de Berg). Wij noemen thans eenige der zeer verschillende soor ten van voorwerpen en maken daarbij de opmerking dat in het „blauw" niet zooveel variatie van vormen te vinden is als bij het veelkleurige aardewerk, waar al lerlei beeldjes en andere vormen in veel grooter over vloed voorkomen. Met beschildering in blauw vinden wij, behalve de afzonderlijk te noemen voorwerpen, tabakspotten, scheerbekkens, kandelaars, kalenders, doosjes, schalen, kommen, soms met aardige Oostersche motieven, sauskommen en andere voorwerpen met rococoversiering, roompotten, monsterlijke kannen voor koffie of andere dranken in den vorm van een zittende man of vrouw, en andere dingen voor huis houdelijk gebruik. Apothekerspotten hebben hun 17de eeuwsch karakter, hun vorm en wit met medaillon ook in de 18de eeuw veelal behouden. Stellen van vazen, bekers en potten hebben de fabrieken in de 18de eeuw, waaronder vooral die van Van Duyn, gemaakt. Van alles een reusachtige productie, maar in den loop der 18de eeuw van steeds minder beteekenis. Wij laten thans eenige der beste voorwerpen volgen, waaronder er nog zijn van mooie kwaliteit der beschildering. Op verschillende stukken vinden wij een of ander merk van een bekende 18de eeuwsche fabriek. Zoo van de pla teelbakkerij van de Dextra's, „de Grieksche A", de fabrieken van Van Duyn en anderen. In het Rijks museum te Amsterdam bevindt zich een viool, afb. 51, met op de voor- en achterzijde een voorstelling van een dans, aan de voorzijde een balzaal, op de achterzijde dansende boeren. De kostuums in de balzaal zijn van 131

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 136