wordt geboden. Fabrieken als de Bijl, de Klaauw, 't Fortuyn, de Lampetkan, de Grieksche A, de drie Astonnen en andere wedijveren in productie en soor ten. Of zij vaak eikaars patronen leenden of zich niet ontzagen elkanders werk na te maken? Wij vinden voorwerpen met dezelfde patronen maar in verschil lende plateelbakkerijen gemaakt. Voorbeelden daarvan in het Rijksmuseum zijn twee schotels versierd met een pauw, de eene van „de Lampetkan", de andere, eenigs- zins anders van uitvoering, van „de Bijl". Wij kennen deze borden ook van andere fabrieken, terwijl ook soorten als de pauweveerborden en -bordjes1), blauw zoowel als polychroom, en apothekerspotten, in ver schillende fabrieken werden vervaardigd. Wij laten thans eenige van de beste stukken uit het 18de eeuwsche „blauwe" aardewerk volgen. Daaronder zijn borden, schotels en andere voorwerpen. De scho tels en borden onderscheiden zich van hun 17de eeuw sche voorgangers door hun vorm, het meer voorkomen van een voetring en hun grooter gewicht zoowel als door de kleur, teekening en kostuums der voorgestelde figuren. Wel aardig is het een bord uit de 17de eeuw eens te vergelijken met een van 1753 met het merk van de plateelbakkerij „de Porceleyne Byl" en de initialen H.B., beide beschilderd met een schip2). Men krijgt dan een indruk van blauw Delftsch uit den bloeitijd en van den tijd van verval. Onder de 18de eeuwsche borden zijn er met landschappen, waarbij maandbor- den en andere series. Voorts ook andere sierborden, waaronder verschillende met opschriften, zoowel in Fransch en Engelsch als in het Hollandsch. Voorbeel den in het Rijksmuseum zijn negen borden van een serie van twaalf met voorstellingen uit het leven van Christus naar gravures van Hendrick Goltzius; zeven, eveneens van een serie van twaalf, maandborden van de fabriek „de Bijl"3), gemerkt met een bijltje; een 1) T.a.p. afb. 256 en ons vignet. 2) T.a.p. afb. 97 en ons vignet, en 253. 3) T.a.p. afb. 252. 130

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 135