werpen en vooral de versiering veranderen met de stijlwijzigingen in Frankrijk - Louis XIV en XV maar de Delftsche plateelbakker was zelden een knap modelleur en hij paste zich meestal niet zoo heel ge makkelijk aan de nieuwe stijlvormen aan. Verschillende stukken zijn gedateerd, zoo bijvoorbeeld een vierkante theebus in het Rijksmuseum met tafereelen uit de ge schiedenis van Tobias, met het merk „D.V.K. boot 1700", een werkstuk van de plateelbakkerij „de Boot" van Dirck van der Kest5In het British Museum te Londen ziet men een serie blauw-op-witte borden met figuren, die de teekens van den dierenriem sym- boliseeren; zij zijn op de achterzijde gesigneerd: J. Thornhill fecit Delph Aug. 1711 2). De overlevering wil dat deze borden in Delft zijn geschilderd door den Engelschen kunstenaar Sir James Thornhill en dat de serie in het bezit was van zijn dochter, die met den schilder Hogarth getrouwd was. Het is echter ook mo gelijk en zelfs waarschijnlijker dat een Delftsch pla teelschilder de signatuur met de Engelsche schrijfwijze van het woord Delft als „Delph" van de teekening, die hem bij de opdracht tot voorbeeld was gegeven, heeft overgenomen, wat ook gezien de randversiering wel meer voor de hand ligt. Gedateerde stukken in het Rijksmuseum zijn een bord van 1712 met een voorstel ling uit 2 Samuel XIII, 1 en twee stukken met een onbekend merk I.V.H., namelijk een schotel van 1725 met Europa op den stier, en een vierkante theebus van 1727, waarop Daniël in den leeuwenkuil, Jacob's droom en andere onderwerpen. Hetzelfde merk en het jaartal 1728 komt voor op drie schotels, waarvan twee met een landelijk feest en een met den bouw van den tempel van Jerusalem, de twee laatste met een rand van orna ment met medaillons, waarin landschapjes. Voorzien van hetzelfde merk en het jaartal 1729 is een fijn ge schilderde schotel, afb. 48, waarop Christus voor Caia- D T.a.p. afb. 203. 2) Zie Old Dutch Pottery and Tiles pl. XXIX fig. 46. 128

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 133