die van Lambertus van Eenhoorn en van Louwijs Victor of Fictoor, welke omstreeks 1700 hebben gewerkt, over eenkomstig aardewerk, blauw zoowel als veelkleurig, hebben afgeleverd en hetzelfde merk hebben gebruikt \£TMen stelde vast, dat alleen wanneer zij de letters van hun fabriek M.P. „de Metalen Pot", fabriek van Lambertus van Eenhoorn, of D.S., die men als de let ters van „De Dubbelde Schenkkan" van Louwijs Victor of Fictoor verklaart bij hun monogram vermeld hebben, er zekerheid ten opzichte van hun werk kon worden verkregen. Nu heeft Mr Van der Burgh uit de Delftsche notariëele acten alle handteekeningen over genomen of liever op dun papier doorgetrokken en die aan zijn notities toegevoegd. Het blijkt daaruit dat Louwijs Victor nimmer zijn handteekening met een F heeft geschreven, maar steeds met een zwierige V. Wij zouden daarom geneigd zijn het merk op rekening van Lambertus van Eenhoorn te stellen. De overeen komst met de schrijfwijze van de signatuur van Samuel van Eenhoorn 5&F zou die opvatting kunnen steunen. Men zou echter de stukken, waar aan het monogram de letters D.S. zijn toegevoegd, nader moeten vergelij ken met die met de toevoeging M.P., om in dezen tot een zeker besluit te komen. Ondertusschen zijn wij ge neigd meer aan de fabriek van Lambertus van Een hoorn toe te schrijven dan aan die van zijn collega en zeker wat het polychrome aardewerk met het merk betreft, want dat kan men het best als één groep be schouwen; maar daarover straks nader. Over het ge heel is het blauw met dit merk losser van teekening en minder fijn dan bij de _/¥.-groep. Het vlak is meer met ornament gevuld, men ziet er minder wit. Behalve strooimotieven vindt men hier vaak tegen blauwen grond uitgespaarde versiering, zooals wij er boven ook 126

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 131