naar Teniers, gedateerd 1670 x)een kan met portret van Willem III met wapen en opschrift over het herstel van den Prins van Oranje, gedateerd 1674; twee platte borden, waarop een cartouche met opschrift en op den rand een monogram met opschrift, gedateerd 1685 9/19; een ronde schenkkan met gedraaide ooren en aan liggende tuit, versierd met landelijke tafereelen, met datum 1687 2)een inktkoker, waarvan de versiering zich bij die van het vorige stuk aansluit, afb. 42, met het wapen van Willem III van Oranje, bekroond door twee leeuwtjes, die de wapens van Leiden en Delft hou den en met de initialen I.K. en zilverbeslag en op de achterzijde een landschap; een vaas in den vorm van een grooten beker met voorstellingen van ambachtslie den, waaronder een pottenbakker, op cartouche geda teerd 1693 3). De Merken _/Y- Aelbrecht de Keyser?Samuel van EenhoornAdrianus KocxPieter Adriaensz. KocxRochus Jacobsz. Hoppesteyn. Een groep van al even verzorgd geschilderd blauw- op-wit Delftsch vormt het aardewerk gemerkt Het blauw is van fijne kwaliteit en het wit mooi helder. Van één groep kan men trouwens niet meer spreken, sinds wij weten dat het meest, zoo niet alle werk met dit teeken gemerkt, niet aan Aelbrecht de Keyser, die niet later dan 1667 werkte, kan worden toegeschre ven. Ja, het is zelfs, zooals wij boven hebben bespro ken, de vraag of deze plateelbakker, die onder zijn collega's blijkens zijn plaats onder de hoofdlieden van het gilde een der eersten was die een vooraanstaande rol heeft gespeeld, wel de fabrikant van ons bekend vaatwerk met het merk is. Toch zou ik voorloopig x) T.a.p. afb. 88. 2) T.a.p. afb. 90. 3) T.a.p. afb. 212. 119

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 124