beschilderd, en op een cartouche onder eenige niet ver klaarde letters gedateerd 1651. Voorts in blauw op wit: twee tegels met het grafmonument van Prins Willem I te Delft, waarvan een gemerkt en gedateerd Junius 6/16 1657 een kannetje op voet met ringvormigen buik, waarin een springend paardje, zeer verzorgd be schilderd met bloemen, vogels en insecten en met het opschrift Dirck Janse van IJselsteyn en gedateerd 1658, afb. 40; een klein bordje met een portret van den klei nen Prins Willem III naar Harmanus van Aldewerelt, gedateerd 1658 2een tegel met voorstelling van El ia door de raven gevoed van hetzelfde jaar3); een tegel met een landelijk tafereel en een kleine ronde plaque naar Mattheus IV, beide van 1660; een fijn geschilderd portret op tegel van Robertus Junius naar een gravure van 1645 van C. van Queborn, eveneens gedateerd 1660, afb. 38. Een tegelportret van Dionysius Spranck- huysen, predikant te Delft f 1650, evenzoo naar een gravure, van 1641 van denzelfden graveur, met datum 1660, behoort blijkbaar tot dezelfde serie van portret ten, want het verraadt de hand van denzelfden plateel schilder. Vervolgens twee achtzijdige tegels met kerk interieurs, gedateerd 1662 4). Een schotel, waarop de Sint Bavokerk te Haarlem, gesigneerd M. Eems 1662, bevindt zich in het Frans Hals Museum te Haarlem"). In het Rijksmuseum zien wij nog een kannetje met wapen van Oranje en een vers waarin hulde wordt gebracht aan Oranje en Cornelis Tromp, naar aanlei ding van moeilijkheden tusschen dezen en Michiel Adriaensz. de Ruvter, vermoedelijk van 1666 (oranje appeltjes in geel) een schotel met een dorpsschool 1) Isaak Junius, schilder te Delft, meester in het Sint Lucas- gilde in 1640, was in tweede huwelijk getrouwd met een plateel bakkersdochter. 2) Hudig, Delfter Fayence, afb. 83. 3) T.a.p. afb. 84. 4) T.a.p. afb. 86. B) T.a.p. afb. 89. M. Eems is een Haarlemmer die in 1669 in het Sint Lucasgilde in Delft werd ingeschreven. 118

Periodieken van Erfgoed Vereniging Heemschut

Heemschutserie - Boekje 1941-1954 | 1943 | | pagina 123